شنبه 4 خرداد 1398  |  Saturday 25 th of May 2019
شبکه های اتصال گرا
نویسنده: طباطبایی مقدم مهدیه سادات ،علوی سیده اتنا
تاریخ: 23 مهر 1391 - 21:12:34

عنوان فارسی: شبکه های اتصال گرا
عنوان انگلیسی: Connection-Oriented Networks
دانشجو: طباطبایی مقدم مهدیه سادات  ،علوی سیده اتنا
استاد راهنما: حامد ذقاقي
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: تیر ماه 90
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
 

چکیده فارسی: به شبکه هایی که قبل از مبادله داده ها سعی در برقراری یک ارتباط و ایجاد هماهنگی قبلی می نمایند شبکه های اتصالگرا گفته می شود. معروف ترین شبکه های اتصالگرا ATM، SONET/SDH، MPLS و NGSDH می باشند. ATM نوعی تکنولوژی است که قابلیت انتقال بلادرنگ صدا، تصویر و ترافیک Frame Relay را در شبکه های کامپیوتری فراهم می کند. SONET/SDH شبکه هایی هستند که برای سیگنالهای دیجیتالی تعریف شده‌اند و سرعت ارتباطات، ساختار بسته‌ها و رابط‌های نوری را استاندارد می‌کنند. MPLS ‬از ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ‪IP‬ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑـﺮای‬‫ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎرز MPLS ‬ان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻣﺸﺨـﺼﯽ در ﻻﯾـﻪ ﭘﯿﻮﻧـﺪ ‫داده ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ روی ﻫﺮ ﻓﻦاوری ﻻﯾﻪ دوﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ اﺳﺖ. NGSDH در واقع نسل بعد شبکه های SONET/SDH می باشد که برخی از ویژگی های ان را بهبود بخشیده است. شبیه ساز ی ترافیک و بهره وری این شبکه ها با نرم افزار های شبیه ساز مختلفی قابل انجام است که از ان جمله می توان به OPNET اشاره کرد. این نرم افزار امکانات و ویژگی های منحصر بفردی برای شبیه سازی دارد، از این رو ما در این پایان نامه از این نرم افزار استفاده کردیم.  

چکیده انگلیسی: Networks that try to create a connection and pre coordination before transferring data are called connection-oriented Networks .the most famous ones of them are ATM,SONET /SDH ,MPLS and NGSDH . ATM is a kind of technology that can promptly connect images and frame relay traffic in computer networks . SONET/SDH are networks which have been defined for digital signals and standardize connection speed and packages structure and light links .MPLS uses standard IP routing and label exchange algorithm , to lead packages . One of the most conspicuous aspects of MPLS is that it’s not based on a distinct in data connecting layer .But on every technology a second layer can be installed . NGSDH is actually the next generation of SONET/SDH that improve some of it’s aspects . simulating the traffic and operating of these networks can be done by different simulators like OPNET . This software has unique facilities and specifications for simulating ,so we used this software in our research

کلمات کلیدی: شبکه های اتصال گرا ، ATM ، انتقال بلادرنگ ، OPENT

 

فهرست مطالب:

عنوان
 فصل 1
|— مقدمه
 فصل 2
|— 2-1 مفاهیم پایه
 فصل 3
|— شبكه هاي اتصال گرا
|—|— 3-1 تعريف ATM
|—|—|— 3-1-1 ساختار سرآيند سلول ATM
|—|—|— 3-1-2 پشته ي پروتكل ATM
|—|—|— 3-1-3 لايه فيزيكي ATM
|—|—|— 3-1-4 لايه ATM
|—|—|— 3-1-5 لايه تطبيقي ATM
|—|— 3-2 تعريف SONET/SDH
|—|—|— 3-2-1ساختار فريم SONET STS-1
|—|—|—|— 3-2-1-1 سربارهاي بخش، خط و مسير
|—|—|—|— 3-2-1-2 سربارهاي بخش، خط و مسير STS-1
|—|—|—|— 3-2-1-3STS-1 Payload
|—|—|— 3-2-2 ساختار فريم SONET STS-3
|—|—|— 3-2-3 تجهيزات SONET/SDH
|—|—|— 3-2-4 حلقه هاي خودترميم SONET/SDH
|—|—|—|— 3-2-4-1 حلقه سوییچ مسیر یک جهته 2فیبر (2F-UPSR)
|—|—|—|— 3-2-4-2 حلقه سوييچ خط دوجهته 2فيبر (2F-BLSR)
|—|—|—|— 3-2-4-3 حلقه ي سوييچ خط دو جهته 4 فيبر (4F-BLSR)
|—|—|— 3-2-5 رويه ي قاب بندي عام (GFP)
|—|—|—|— 3-2-5-1 ساختار فريم GFP
|—|—|—|— 3-2-5-2 عمليات مستقل از مشتري GFP
|—|—|—|— 3-2-5-3 عمليات وابسته به مشتري GFP
|—|—|— 3-2-6 داده روي SONET/SDH (DOS)
|—|—|—|— 3-2-6-1 الحاق مجازي
|—|—|—|— 3-2-6-2 طرح تنظيم ظرفيت حلقه (LCAS)
|—|— 3-3 تعريف MPLS
|—|—|— 3-3-1 ساختار سرآيند بسته هاي MPLS
|—|—|— 3-3-2 ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ‪MPLS‬‬
|—|—|—|— 3-3-2-1 ﭘﺸﺘﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ‬
|—|—|—|— 3-3-2-2 ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐ
|—|—|—|— 3-3-2-3 ﮐﻨﺘﺮل ‪LSP‬‬
|—|—|—|— 3-3-2-4 ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﺎزی ﺗﺮاﻓﯿﮏ
|—|—|—|— 3-3-2-5 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﯿﺮ در ‪MPLS
|—|—|—|— 3-3-2-6 زﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ ‪(TTL‬‬)
|—|—|—|— 3-3-2-7 اﺳﺘﻔﺎده از سوييچﻫﺎی‪ ATM‬ ﺑﻪﻋﻨﻮان ‪LSR
|—|—|—|— 3-3-2-8 ادﻏﺎم ﺑﺮﭼﺴﺐ
|—|—|—|— 3-3-2-9 ﺗﻮﻧﻞ‬
|—|—|— 3-3-3 ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ‪MPLS
|—|—|— 3-3-4 ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮﭼﺴﺐ در ‪MPLS
|—|—|—|— 3-3-4-1 ﭘﺮوﺗﮑﻞ ‪LDP
|—|—|—|—  3-3-4-2 ﭘﺮوﺗﮑﻞ ‪CR-LDP
|—|—|—|— 3-3-4-3 ﭘﺮوﺗﮑﻞ ‪RSVP
|—|—|— 3-3-5 ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ‪MPLS‬‬
|—|—|—|— 3-3-5-1 ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﯿﺪ
|—|—|—|— 3-3-5-2 ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ
|—|—|—|— 3-3-5-3 ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺗﺼﺎل ﮔﺮای ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ‬
|—|—|—|— 3-3-5-4 اﻫﺪاف ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ
|—|— 3-4 تعريف NGSDH
|—|—|— 3-4-1 GFP
|—|—|— 3-4-2 VCAT
|—|—|— 3-4-3 LCAS
|—|—|— 3-4-4 مزاياي NGSDH
|—|—|— 3-4-5 وﻳﮋﮔﻴﻬﺎى ﺗﺠﻬﻴﺰات ‪NGSDH‬‬
 فصل 4 : نرم افزار شبيه ساز OPNET
|— 4-1 شبكه و نرم افزارهاي شبيه ساز
|— 4-2 معرفی شبیه ساز OPNET
|— 4-3 OPNET در مقايسه با ساير شبيه سازها
|—|— 4-3-1 مزاياي OPNET
|—|— 4-3-2 اجزاي نرم افزار OPNET
|—|— 4-3-3 نحوه كار با نرم افزار
|—|— 4-3-4 مروري برپروتكل های MAC در SDH
|—|— 4-3-5 پياده سازي شبيه سازي
 فصل 5
|— نتیجه گیری
 فهرست منابع فارسي
 فهرست منابع انگليسي

 

دفعات بازدید: 2898
 
صفحه اصلی
آشنایی با گروه کامپیوتر
پروفایل و محتوای درس
آئین نامه و مقررات
چکیده پایان نامه ها
کمیته های آموزشی
آمار و اطلاعات
راهنما
پیوندهای مفید
برنامه کلاسی
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 8 اسفند 1397 ساعت: 08:49:51
can't open file