شنبه 4 خرداد 1398  |  Saturday 25 th of May 2019
فشرده سازی تصویر بصورت فرکتالی
نویسنده: نیازپور هاشم
تاریخ: 24 مهر 1391 - 18:35:59

عنوان فارسی: فشرده سازی تصویر بصورت فرکتالی
عنوان انگلیسی: Fractal Image compression
دانشجو: نیازپور هاشم
استاد راهنما: راضیه توکلی
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: اسفند 1390
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده فارسی: فشرده سازی تصویر بصورت فرکتالی یک روش فشرده سازی با زیان، بر مبنای ساختارهای فرکتالی است که منجر به کیفیت بالا و نرخ فشرده سازی زیاد می شود. این روش رابطه نزدیکی با آشوب و سیستمهای تابع تکرار شونده دارد. شناخته شده ترین الگوریتم کاربردی فشرده سازی فرکتالی بوسیله بارنزلی و اسلوان ابداع شده است. در این مقاله، مطالب بیشتری در مورد این روش و مقدمات آن می آموزیم
 

چکیده انگلیسی: Fractal image compression is a lossy compression method, based on fractal structures that results to high quality and high compressim rate. this method has close relation to chaos andIterated Function Systems.The most widely known practical fractal compression algorithm was invented by Barnsley and Sloan. in this paper we learn more about this method and its introductions.
 

کلمات کلیدی: آشوب، خودمتشابهی، بعد فرکتالی، جاذب، سیستمهای لیندنمایر، دنباله های آشوبناک، سیستم تابع تکرار شونده، فشرده سازی فرکتالی، کلاس بندی.

عنوان
 فصل اول :مقدمه
|— 1-1 ایده خودمتشابه چطور به وجود آمد؟
|— 1-2 فرکتال چیست؟
|— 1-3 موارد استفاده از فرکتالها
 فصل دوم آشنایی با سیستمهای آشوب
|— 2-1 مقدمه
|— 2-2 اثر پروانه
|— 2-3 نتایج آشوب
|— 2-4 ویژگیها
|— 2-5 همگام سازی آشوب
 فصل سوم فرکتال و آشوب
|— 3-1 مقدمه
|— 3-2خودمتشابهی
|—|— 3-2-1 تشکیل از راه تکرار
|— 3-3 خودالحاقی
|— 3-4 بعد فرکتالی
|— 3-5 محاسبه بعد یک فرکتال
|—|— 3-5-1 تعیین بعد فركتالی
|—|— 3-5-2چگونگی محاسبه بعد
 فصل چهارم مجذوب کننده یا جاذب
|— 4-1 مقدمه
|— 4-2 انواع جاذب
|— 4-3Strange Attractors
|— 4-4پایایی
|— 4-5 جاذب لورنز
|— 4-6 مبحث حرکت لورنز
|— 4-7 سه ویژگیS-A
 فصل پنجم نماهای لیاپونوف
|— 5-1 مقدمه
|— 5-2 همگرایی و واگرایی
|— 5-3 نمای لیاپونوف و آشوب
 فصل ششم سری‌های زمانی آشوب
|— 6-1 مقدمه
|— 6-2 كاربرد
 فصل هفتم سیستمهای لیندنمایر
|— 7-1 مقدمه
|— 7-2 تکوین شکل در زیست شناسی
|— 7-3 سیستم لیندنمایر
|— 7-4 خود متشابهی در سیستمهای لیندنمایر
|— 7-5 خودمتشابهی در فرکتالها
|— 7-6 خود متشابهی در طبیعت
|— 7-7 بازنویسی
|— 7-8 انواعسیستمهای لیندنمایر
|— 7-9 بخشهای مختلف یكسیستم لیندنمایر
|— 7-10 D0L-systems
|— 7-11کدگذاری تولیدی برای الگوریتمهای ارزیاب
 فصل هشتم دنباله های آشوبناک و افزایش کارایی الگوریتمهای ارزیاب
|— 8-1 مقدمه
|— 8-2 دنباله های آشوبناک و دنباله های تصادفی
|— 8-3 مولدهای اعداد تصادفی
|— 8-4 حرکات آشوبناک بر مبنای مولدهای اعداد
|—|— 8-4-1 الف: نگاشت منطقی
|—|— 8-4-2 ب: نگاشت تنت
|—|— 8-4-3ج: تکرار کننده سینوسی
|—|— 8-4-4 د: نگاشت گاوس
|—|— 8-4-5 ه: نگاشت لوزی
|—|— 8-4-6 و: نوسانگر چوا
|— 8-5 رویکرد مورد استفاده
|— 8-6 مسائل آزمایشی
|—|— 8-6-1 الف: توابع دی جونگ
|—|— 8-6-2 ب: مسالهLMIeigenvalues
|—|— 8-6-3 د: مساله فروشنده دوره گرد
 فصل نهم سیستم تابع تکرار شونده
|— 9-1 مقدمه
|— 9-2 ویژگیها
|— 9-3 تبدیلات پیمانه ای و سیستم تابع تکرار شونده
|— 9-4 سیستم تابع تکرار شونده پارتیشن بندی شده
|— 9-5 رمزگذاری فشرده سازی فرکتالی تصویر
|— 9-6 رمزگشایی فشرده سازی فرکتالی تصویر
|— 9-7 افزایش سرعت فشرده سازی فرکتالی تصویر
|— 9-8 ساختار هرمی تصویر
|— 9-9 شناسایی الگو با فركتال
 فصل دهم آشنایی با روشهای فشرده سازی فایل ها
|— 10-1 مقدمه
|— 10-2 جی‌پی‌ئی‌جی
|—|— 10-2-1 قالب جی‌پگ
|—|— 10-2-2 دو اصل مهم جی‌پگ
 فصل یازدهم فشرده سازی تصویر بصورت فرکتالی
|— 11-1 مقدمه
|— 11-2 مبانی پایه فرکتال
|— 11-3 اندر بطن موضوع
|— 11-4 جلوگیری از ظاهر پله ای و افزایش تفکیک پذیری
|— 11-5 مشکل سرعت
|— 11-6همسانی درجه بندی برداری
|— 11-7 ضریب فشرده سازی
|— 11-8 کیفیت: فرکتالی در برابرجی پگ
|— 11-9 فشرده سازی تصویر بصورت فرکتالی مایکل بارنزلی
|— 11-10 روش جدید کلاس بندی برای تسریع فشرده سازی فرکتالی
|—|— 11-10-1 مراحل الگوریتم پیشنهادی
|—|— 11-10-2 نتایج شبیه سازی
 نتیجه گیری
 فهرست منابع

 

دفعات بازدید: 3484
 
صفحه اصلی
آشنایی با گروه کامپیوتر
پروفایل و محتوای درس
آئین نامه و مقررات
چکیده پایان نامه ها
کمیته های آموزشی
آمار و اطلاعات
راهنما
پیوندهای مفید
برنامه کلاسی
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 8 اسفند 1397 ساعت: 08:49:51
can't open file