شنبه 4 خرداد 1398  |  Saturday 25 th of May 2019
کاربرد اشوب در رمزنگاری متن
نویسنده: باری فاطمه ،جعفری سیده زهره
تاریخ: 29 مهر 1391 - 17:05:38

عنوان فارسی: کاربرد اشوب در رمزنگاری متن
عنوان انگلیسی: Application of Chaos in Text Encryption
دانشجو: باری فاطمه  ،جعفری سیده زهره
استاد راهنما: مهناز صنعت نگار
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: شهریور91
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده فارسی: هدف از این پروژه بررسی چگونگی استفاده از نظریه اشوب در رمزنگاری می باشد. در ابتدا مقدمه ای کوتاه و جالب از کاربرد اشوب در رمزنگاری ارائه می گردد. فصل اول مقدمه ای از رمزنگاری، شیوه های پایه رمزنگاری و الگوریتم های ان را بیان کرده، سپس سیستم های کلید متقارن و نامتقارن و مدیریت کلید را مورد بحث قرار می دهیم. در فصل دوم تعریف کلی از اشوب، نظریه اشوب و ویژگی های تئوری اشوب بیان شده و در ادامه نظریه لورنتس به عنوان بهترین نظریه اشوب بررسی گردیده و ان را شرح می دهیم. در فصل سوم اشوب در رمزنگاری و رمزنگاری با چرخش اشوبی را بیان کردیم و به کاربرد ان در رمزنگاری می پردازیم. در فصل چهارم الگوریتم رمزنگاری بر مبنای تغییر مدور اشوب که همراه با رمزگذاری، رمزگشایی، کلیدهای رمزنگاری، ارایه نتایج و مذاکرات ازمایشی می باشد را بررسی کردیم و در انتها نتیجه این مقاله را مورد مطالعه قرار می دهیم.

چکیده انگلیسی: The aim of this project is a survey about how to use the theory of Confusion In Encode. At first an interesting & short introduction about Applying confusion in encoding will be submitted. Chapter 1 says an introduction of encoding, methods for base encoding and algorithms related and then we will discuss about symmetric and asymmetric key systems and managing the key. In chapter 2 the general definition of chaos,the theory of chaos and its characteristics will be expressed and in continuation the hyphothesis of Lauranths will be explored as the best theory .In chapter 3 we said about chaos in encoding and the encode with chaotic rotation and we will tell about its application in encoding .In chapter 4 we examined the algorithm of encoding on the basis of the rotating change of chaos that is accompanied by encoding ,decoding, the keys for encoding ,offering results and experimental negotiations and in the end we will study the conclusion of this article . Keywords : a theory of chaos ,encoding, disrupted chaoses.

کلمات کلیدی: نظریه اشوب، رمزنگاری، اشوب های گسسته

عنوان
 مقدمه
 فصل اول رمزنگاری متن
|— 1-1 مقدمه ای بر رمزنگاری
|— 1-2 رمزنگاری
|— 1-3 کلیدهای رمزنگاری
|—|— 1-3-1 کلیدهای محرمانه
|—|— 1-3-2 کلیدهای عمومی و خصوصی
|—|— 1-3-3 کلیدهای اصلی و کلیدهای مشتق‌شده
|—|— 1-3-4 کلیدهای رمزکننده‌کلید
|—|— 1-3-5 کلیدهای نشست
|— 1-4 شیوه های پایه رمزنگاری
|—|— 1-4-1 رمزنگاری جابجایی
|—|— 1-4-2 رمزنگاری جایگزینی
|— 1-5 الگوریتم‌ها
|—|— 1-5-1 سیستمهای کلید متقارن
|—|— 1-5-2 سیستمهای کلید نامتقارن
|— 1-6 الگوریتم های رمزنگاری کلید خصوصی
|—|— 1-6-1 رمزهای دنباله ای
|—|—|— 1-6-1-1 ساختار مولد های بیت شبه تصادفی و رمزهای دنباله ای
|—|—|— 1-6-1-2 مولدهای همنهشتی خطی
|—|—|— 1-6-1-3 ثبات های انتقال پس خور
|—|—|—|— 1)ثبات های انتقال پس خور غیر خطی
|—|—|—|— 2) ثبات های انتقال پس خور خطی
|—|—|— 1-6-1-4 کاربردهای رمزهای دنباله ای
|—|—|— 1-6-1-5 نمونه های رمزهای دنباله ای پیاده سازی شده
|—|— 1-6-2 رمزهای قطعه ای
|— 1-7 طراحی الگوریتم رمز قطعه ای
|—|— 1-7-1 طراحی امنیت و اجرای مؤثر الگوریتم رمز قطعه ای
|—|— 1-7-2 تحلیل رمز: انواع حمله ها به یک سامانه رمزنگاری
|—|— 1-7-3 ملزومات طرح مؤثر و کارای نرم افزاری الگوریتم رمز
|— 1-8 مدیریت کلید
|—|— 1-8-1 تولید کلیدها
|—|— 1-8-2 ارسال و توزیع کلیدها در شبکه های بزرگ
|—|— 1-8-3 تصدیق کلیدها
|—|— 1-8-4 طول عمر کلیدها
|— 1-9 مدیریت کلید توسط روشهای کلید عمومی
|— 1-10 الگوریتم های تبادل کلید
|— 1-11 نتیجه گیری
 فصل دوم اشـوب
|— 2-1مقدمه
|— 2-2 تعریف اشوب
|— 2-3 نظریه اشوب
|— 2-4 تئوری اشوب
|— 2-5 ویژگی های تئوری اشوب
|— 2-6 سیستم لورنتس
|— 2-7 نگاشت لجستیک
|— 2-8 نگاشت تنت
|— 2-9 نگاشت هنون
 فصل سوم کاربرد اشوب در رمزنگاری متن
|— 3-1 مقدمه ای از اشوب در رمزنگاری
|— 3-2 رمز نگاری با چرخش اشوبی
|— 3-3 رمزنگاری بر اساس اشوب
 فصل چهـارم الگوریتم رمز کردن بر مبنای تغییر مدور اشوب
|— 4-1 مقدمه
|— 4-2 الگوریتم پیشنهاد شده رمزنگاری
|—|— 4-2-1 رمزنگاری
|—|— 4-2-2 رمزگشایی
|—|— 4-2-3 کلید رمزی
|— 4-3 نتایج و مذاکرات ازمایش
 4-4 نتیجه گیری

 

دفعات بازدید: 4147
 
صفحه اصلی
آشنایی با گروه کامپیوتر
پروفایل و محتوای درس
آئین نامه و مقررات
چکیده پایان نامه ها
کمیته های آموزشی
آمار و اطلاعات
راهنما
پیوندهای مفید
برنامه کلاسی
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 8 اسفند 1397 ساعت: 08:49:51
can't open file