چهارشنبه 1 خرداد 1398  |  Wednesday 22 nd of May 2019
سخت افزار تکاملی با الگوریتم ژنتیک
نویسنده: راهله يوسفي كاخكي – مليحه حجار برقي
تاریخ: 28 مرداد 1388 - 08:15:42

موضوع: سخت افزار تکاملی با الگوریتم ژنتیک

دانشجو: راهله يوسفي كاخكي – مليحه حجار برقي

استاد راهنما: مهندس مسعود هوشمند

استاد دفاع : ---

تعداد صفحات: 71

تعداد منابع: 10

تعداد فصل ها: 4

 


چكيده:

سخت افزار تکاملی، سخت افزاری است که بتواند ساختار خود را اصلاح کند. این تفکر با پیدایش تکنولوژی FPGAدر بین محققان شروع به رشد کرد. با توجه به اهمیت مدار های ترتیبی همگام در طراحی مدار های منطقی، در این پروژه با یک رهیافت تکاملی سعی در بهینه سازی این گونه مدار ها داریم. درگام اول بهینه سازی، با توجه به اینکه مسئلۀ تخصیص حالت که ذاتاً به این گونه مدار ها مربوط می شود، مسئله ای NP کامل است، سعی داریم  با رهیافتالگوریتم ژنتیک تخصیص حالت بهینه  مدار را بیابیم. خواهیم دید که یک تخصیص حالت بهینه به طور قابل توجهی در کاهش پیچیدگی بخش ترکیبی مدار ترتیبی تأثیرگذار می باشد. در گام دوم بهینه سازی سعی داریم با رهیافت برنامه نویسی ژنتیکی  بخش ترکیبی مدار را از نظر تعداد گیت های معادل و میزان تأخیر انتشار در مدار کاهش می دهیم.

 

واژه‌هاي کليدي

سخت افزار تکاملی، مدار ترتیبی، الگوریتم ژنتیک، برنامه نویسی ژنتیکی، تخصیص حالت.

 


فهرست مطالب

مقدمه

فصل يکم -  اصول الگوریتم ژنتیک

1-1- الگوریتم ژنتیک چیست؟

1-2-  فلسفۀ انتخاب اصلح در طبیعت

1-3- مفاهیم پایه ای الگوریتم ژنتیک

1-3-1- تابع ارزیابی

1-3-2- نحوۀ کد کردن متغیر های تابع

1-3-3- ایجاد جمعیت اولیه

1-3-4- ارزیابی کروموزوم ها

1-3-5- انتخاب والد برای ایجاد نسل جدید

1-3-6- تولید نسل جدید

1-3-6-1- روشهای ادغام

1-3-6-2 عمل جهش

1-3-7- پایان دادن به  اجرا

فصل دوم : ارائۀ الگوریتم ژنتیک برای مسئلۀ تخصیص حالت

2-1- مدار های ترتیبی همزمان

2-1-1- مدل های میلی و مور

2-1-2- فرایند طراحی مدار های ترتیبی

2-1-3- تخصیص حالت

2-1-4- شناسایی یک تخصیص حالت خوب

2-2- کاربرد سخت افزار تکاملی در مسألۀ تخصیص حالت

2-3- روند الگوریتم ژنتیک در پیدا کردن تخصیص حالت بهینه

2-3-1- تعریف کروموزوم ها

2-3-2- ایجاد جمعیت اولیه

2-3-3- ارزیابی هزینۀ یک نمونه تخصیص حالت

2-3-4- انتخاب تخصیص حالت های مناسب

2-3-5- انجام عمل ادغام روی جمعیت

2-3-6- انجام عمل جهش روی جمعیت

2-3-7- شرایط خاتمۀ الگوریتم

فصل سوم : برنامه نویسی ژنتیکی

3-1- برنامه نویسی ژنتیکی چیست؟

3-1-1- کروموزوم ها در برنامه نویسی ژنتیکی

3-1-2- ایجاد جمعیت اولیه

3-1-3- انتخاب کروموزوم برای نسل جدید

3-1-4- تولید نسل جدید

3-2 گام های مقدماتی در اجرای برنامه نویسی ژنتیکی

3-2-1 گام اول: مجموعه پایانه ها

3-2-2 گام دوم: مجموعه توابع

3-2-3 گام سوم: تابع سودمندی

3-2-4 گام چهارم: پارامترهای برنامه نویسی ژنتیکی

3-2-5 گام پنجم:شرایط خاتمه و خروجی برنامه

3-3 یک نمونه اجرای برنامه نویسی ژنتیکی

3-3-1 گام های مقدماتی

3-3-2 اجرای گام به گام برنامه

3-3-2-1 ایجاد جمعیت اولیه

3-3-2-2 ارزیابی سودمندی

3-3-2-3 انتخاب, ادغام و جهش

3-3-2-4 شرایط خاتمه و خروجی برنامه

فصل 4 – بهینه سازی یک مدار ترکیبی

4-1 موارد موثر در کارایی مدار

4-1-1 تعداد گیت های به کار رفته در مدار

4-1-2 تاخیر انتشار

4-2 سخت افزار تکاملی در بهینه سازی بخش ترکیبی

4-3 برنامه نویسی ژنتیک در بهینه سازی مدار ترکیبی

4-3-1 ساختار کروموزوم ها

4-3-2 مقایسه ساختار ماتریس و ساختار درختی در برنامه نویسی ژنتیک

4-3-3 جمعیت اولیه

4-3-4 ارزیابی سودمندی

4-3-5 انتخاب مدارهای مناسبتر

4-3-6 تولید نسل جدید, از مدارها

دفعات بازدید: 2910
 
صفحه اصلی
آشنایی با گروه کامپیوتر
پروفایل و محتوای درس
آئین نامه و مقررات
چکیده پایان نامه ها
کمیته های آموزشی
آمار و اطلاعات
راهنما
پیوندهای مفید
برنامه کلاسی
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 8 اسفند 1397 ساعت: 08:49:51
can't open file