شنبه 4 خرداد 1398  |  Saturday 25 th of May 2019
پیاده سازی سیستم خبره مراجعان کارت سوخت
نویسنده: فاطمه احمدیان
تاریخ: 6 آبان 1388 - 19:45:51

موضوع: پياده سازي سيستم خبره به منظور پاسخگويي به مراجعان کارت هوشمند سوخت

دانشجو: فاطمه احمدیان

استاد راهنما: مهندس حامد ذقاقی

استاد دفاع : مهندس مجتبی پورمحقق

تعداد صفحات: 76

تعداد منابع: 9

تعداد فصل ها: 6

 


 

چکیده:

هدف از ارائه اين پايان نامه، حل مشکلاتی است که در زمينه پاسخگويی به مراجعين کارت هوشمند سوخت وجود دارد. اين مشکلات عبارتند از: محدود بودن دفاتر اطلاع رسانی، عدم اطلاع دفاتر از مشکلات کارت سوخت و راهکارهای آن، و عدم ثبت مشکلات کارت هوشمند سوخت و راهکار های آن. با وجود اين مشکلات، پاسخگويی به مشکلات کارت هوشمند سوخت کار وقتگيری هم برای مراجعان و هم برای پاسخگويان است و انجام اين کار به دانش وتجربه فرد خبره يا پاسخگويان بستگی دارد از طرفي الگوريتم يا راه حل عمومي خاصي وجود ندارد که بتواند راهکار مشکلات کارت هوشمند سوخت را تضمين نمايد.

در اين پايان نامه، يک سيستم خبره جهت مشاوره در حل مشکلات کارت هوشمند سوخت طراحی شده است. جهت طراحي سيستم خبره مورد نظر کارهايی چند انجام شد که عبارتند از: سيستم های خبره مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت، مشکلات کارت سوخت و راهکارهای آن جمع آوری شد، امکان دسته بندی مشکلات بررسی شد و مشکلات کارت سوخت به صورت گروه های کلی و سپس زير گروه ها دسته بندی شده اند، در زمينه سيستم های خبره مبتنی بر قانون مطالعه و تحقيق انجام گرفت و سيستم خبره مورد نظر يک سيستم خبره مبتنی بر قانون در نظر گرفته شد و در پياده سازی سيستم، از معماری سه لايه و منطق گزاره ای سه ارزشه استفاده شده است. حاصل کار، يک سيستم خبره مبتني بر قواعد است که پايگاه داده اين سيستم خبره شامل کليه مشکلات کارت هوشمند سوخت و راهکارهاي آن مي باشد. همچنين اين سيستم داراي موتور استنتاج با زنجيره پيشرو است. با وجود اين سيستم خبره ديگر مشکلات ذکر شده در زمينه پاسخگويی به مراجعين کارت سوخت وجود نخواهد داشت.

واژه‌هاي کليدي

سيستم خبره، کارت هوشمند سوخت، معماری سه لايه، منطق گزاره ای سه ارزشه، موتور استنتاج.

 


فهرست مطالب

مقدمه

فصل يکم -  مقدمه ای بر سيستم های خبره

1-1-  مفاهيم اوليه سيستم های خبره

1-1-1-      تعاريف سيستم خبره

1-1-2-      اجزاء يک سيستم خبره

1-1-3-       نمايش دانش

1-1-3-1-  روش های نمايش دانش

1-1-4-       مهندسی دانش

1-1-5-       استنتاج

1-1-6-       نحوه کار يک سيستم خبره مبتنی بر قانون

1-1-6-1-  نمايش دانش در سيستم های مبتني بر قانون

1-1-6-2-  موتور استنتاج در سيستم های مبتنی بر قانون

1-1-6-3-  عملکرد موتور استنتاج در سيستم های مبتنی بر قانون

1-1-7-       محدوديت ها و مزايای سيستم های خبره

1-1-8-       کاربرد سيستم های خبره

1-2-             منطق گزاره ای سه ارزشه

1-3-             سيستم خبره به منظور پاسخگويی به مراجعين کارت هوشمند سوخت

فصل دوم-معرفی سيستم

2-1- معرفی مختصر سيستم

2-2- معرفی سيستم های مشابه

2-3- معرفی ابزارهای توسعه

فصل سوم- تحليل برنامه

3-1- معماری سه لايه

3-2- نمودار های مورد کاربرد

3-3- نمودار های کلاس

3-3-1- نمودار های کلاس در لايه نمايش

3-3-2- نمودار های کلاس در لايه دسترسی به داده

3-3-3- نمودار های کلاس در لايه منطق

3-4- نمودار های توالی

فصل چهارم- طراحی پايگاه داده

4-1- معرفی جداول

4-2- نرمال سازی

فصل پنجم- امکانات نرم افزار

5-1- سيستم ورود اطلاعات

5-2- سيستم پاسخگويی به مراجعين کارت هوشمند سوخت

فصل ششم- امنيت و کارايی

پيوست يک-  نصب و نحوه کار با نرم افزار

منابع و مراجع

 

دفعات بازدید: 3859
 
صفحه اصلی
آشنایی با گروه کامپیوتر
پروفایل و محتوای درس
آئین نامه و مقررات
چکیده پایان نامه ها
کمیته های آموزشی
آمار و اطلاعات
راهنما
پیوندهای مفید
برنامه کلاسی
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 8 اسفند 1397 ساعت: 08:49:51
can't open file