شنبه 4 خرداد 1398  |  Saturday 25 th of May 2019
سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری هوشمند
نویسنده: عادله مهر افروز
تاریخ: 10 آذر 1389 - 19:12:35

موضوع: سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری هوشمند

دانشجو: عادله مهر افروز

استاد راهنما: مهندس مجتبی پورمحقق

استاد دفاع :

تعداد صفحات: 137

تعداد منابع: 13

تعداد فصل ها: 7


چکیده

دنياي امروز با انبوهي از مسائل تصميم گيري مواجه است. اين واژه ها طيف گسترده اي از نظريه ها و رويكردهاي تصميم گيري را ارائه مي كنند. طرفداران بكارگيري الگوهاي رياضي، اين شيوه ها را دقيق ترين و بهترين راه دستيابي به تصميم بهينه، مي دانند. در نقطه مقابل ، طراحان رويكردهاي مبتني بر نظريه هاي ادراكي  از تطابق بيشتر روشهاي خود با دنياي واقعي سخن مي گويند و گروه سومي از صاحبنظران ومديران نيز وجود دارند كه هيچ يك از اين دو را باور ندارند! هرسه گروه براي خود دلايلي دارند و شواهدي را براي پشتيباني از نظريات خود ارائه مي كنند.

آيا مي توان به الگويي كه اين نظريه هاي به ظاهر متضاد، را با منطق واحدي تفسير كند، دست يافت؟ امروز سيستم های پشتیبان تصميم گيري دوران گذار تكاملي خود را مي گذراند و همانند هر سيستم نابالغ ديگري آميزه اي از توانمنديها و ناتوانيها، بيمها و اميدواريها، طرفداران ومنتقدان را به همراه خود دارد. در چنين شرايطي انسان مي بايستي دستاوردهاي عيني راتجربه و افقهاي ذهني را نظاره كند و اين رويكردي است كه امروز واقعي را به فرداي آرماني پيوند مي زند. كارشناسان ستادي ، معاونان و مشاوران همه درتلاشند تا مديران را درجهت تصميم گيري صحيح كمك كنند.

شما حتي اگر با اين نظر كه، مديريت يعني تصميم گيري، موافق نباشيد، قطعا اين واقعيت كه تصميم گيري بخش مهمي از نقش مدير و منشا تاثيرنگرش هاي او در سازمان است را تجربه كرده ايد. با اين همه ، در ميان انبوهي از فعاليتهاي ستادي و سيستم هاي عريض و طويلي كه براي حمايت از تصميم-گيري وجود دارد، نهايتا مديركسي است كه در اوج تنهايي تصميم مي گيرد! چرا سيستم پشتیبان  تصميم گيري هنوز نتوانسته است نقش موثري را در تصميم گيري مديران ايفا كند؟ پروفسور رکس براون استاد تصميم گيري، دانشگاه جرج ميسون آمريكاست.

وي بيش از 18 سال است كه به امر مشاوره مديريتي اشتغال دارد و تاكنون بيش از 80 كتاب و مقاله منتشر ساخته است. پروفسور براون در مقاله اي مي نويسد: "من ساليان دراز است كه با مديران ارشد دولتي كار مي كنم ،با اين حال نمي توانم ادعا كنم كه تعداد زيادي از مشتريان خود را به  تصميم متفاوت و يا بهتري هدايت كرده باشم و فكر نمي كنم ديگران هم شرايط بهتري از اين داشته باشند.

وي مي افزايد: "امكانات كمك تصميم گيري اعم از رويكردهاي كمي و يا ادراكي اثرات بسيار محدودي در تصميم گيريها داشته-اند".امروزه درحالي كه بسياري از سازمانها توسعه سيستم هاي پشتیبان تصميم گيري را در  راس برنامه هاي خود قرار داده اند، برخي از مديران با پروفسور براون هم عقيده و نسبت به  سيستم هاي پشتیبان      تصميم گيري بي اعتماد هستند. هر دو گروه، براي خود دلايلي دارند وشواهدي را هم براي پشتيباني از نظريات خود ارائه مي كنند. آيا سيستم هاي پشتیبانی، به بلوغ كافي براي پشتيباني از تصميم گيري مديران رسيده اند؟

واژه‌هاي کليدي

تصمیم گیری، مدیریت، سیستم های پشتیبان تصمیم گیری، انبار داده، پردازش تحلیل برخط، داده کاوی،  سیستم خبره، مراقبت بالینی، سیستم پشتیبان تصمیم گیری پزشکی


فهرست مطالب

مقدمه

فصل يکم -  تصمیم گیری وپشتیبانی مبتنی برکامپیوتر

1-1-  تصمیم گیری

1-2- دسته بندی مسائل تصمیم

1-2-1- دسته بندی مسائل تصمیم بر مبنای ساختار مسئله

1-2-2- دسته بندی مسائل تصمیم بر مبنای سطوح تصمیم گیری

1-3- فرایند تصمیم گیری

1-4- سیستم های پشتیبان تصمیم گیری

1-4-1- مفهوم سیستم های پشتیبان تصمیم

1-4-2- خصوصیات سیستم های پشتیبان تصمیم گیری

1-4-3- انواع سیستم های پشتیبان تصمیم گیری

1-5- روشهای پشتیبان تصمیم گیری

1-5-1-بهینه سازی

1-5-2- تصمیم گیری چند معیاره

1-5-3- داده کاوی

1-5-4- استدلال مبتنی بر مورد CBR

1-5-5- درخت تصمیم

فصل دوم- سیستم پشتیبان تصمیم گیری و اجزا آن

2-1- زیر سیستم مدیریت داده

2-1-1- پایگاه داده

2-1-2- سیستم مدیریت پایگاه داده

2-1-3- ساختار پرس و جو

2-1-4- راهنما

2-2- زیر سیستم مدیریت مدل

2-2-1- پایگاه مدل

2-2-2- ابزارهای مدل سازی

2-2-3- سیستم مدیریت پایگاه مدل

2-2-4- فهرست مدل

2-2-5- اجرا مدل، مجتمع کردن و فرمان دادن

2-3- زیر سیستم واسط کاربر

2-4- زیر سیستم مدیریت پایگاه دانش

2-5- طبقه بندی سیستم های پشتیبان تصمیم گیری

فصل سوم- مدل سازی و تجزیه و تحلیل

3-1- مدل سازی MSS

3-2- مدل های ایستا و پویا

3-2-1- آنالیز ایستا

3-2-2- آنالیز پویا

3-3- قطعیت، عدم قطعیت و ریسک

3-3-1- تصمیم گیری درشرایط قطعی

3-3-2- تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت

3-3-3- تصمیم گیری در شرایط ریسک

3-4- نمودار های تاثیرات

3-5- نرم افزار

3-6- مدل سازی MSS با صفحات گسترده

3-7- تجزیه وتحلیل تصمیم برای تعدادی پیشنهاد (جدول تصمیم و درخت تصمیم)

3-7-1- جدول تصمیم

3-7-2- درخت تصمیم

3-8- ساختار مدل های ریاضی MSS

3-9- اهداف چندگانه، حساسیت ها، آنالیز، What-if، جستجوی هدف

3-9-1- اهداف چندگانه

3-9-2- آنالیز حساسیت ها

3-9-3- آنالیز های what-if

3-9-4- جستجوی هدف

3-10- روشهای جستجوی حل مسئله

فصل چهارم- زیر سیستم مدیریت داده

4-1- نوع و منابع داده

4-2- جمع آوری داده، مسائل وکیفیت

4-3- سیستم های مدیریت پایگاه داده در سیستم های پشتیبان تصمیم گیری

4-4- انبار داده

4-4-1- تفاوت انبار داده و پايگاه داده

4-4-2- فعاليتهاي انبارداده

4-5- سیستم پردازش تحلیل بر خط

4-5-1- مدل داده رابطه ای، مدل داده چند بعدی

4-5-2- حجم هاي داده اي

4-5-3- شماهاي داده اي

4-5-4- طراحي پايگاه داده چند بعدي انبار داده

4-6- داده کاوی

4-6-1- مراحل داده کاوی

4-6-2- خلاصه سازی و به تصویر در آوردن داده ها

4-6-3- مدل های پیش بینی داده ها

4-6-4- مدل ها و الگوریتم های داده کاوی

فصل پنجم-  مدیریت دانش

5-1- مفاهيم و تعاريف  هوش مصنوعي

5-2- سیستم خبره

5-3- ساختار سیستم خبره

5-3-1- معماری سیستم خبره

5-3-2- انواع روش های برنامه نویسی و ارتباط با سیستم های خبره

5-4-  دانش

5-4-1- قواعد

5-4-2- شبکه های معنایی

5-4-3- قاب

5-4-4- منطق

5-5- روش های استنتاج

5-5-1- انواع روش های استنتاج

5-6- ابزارهای ایجاد سیستم خبره

فصل ششم -  سیستم های پشتیبان تصمیم گیری پزشکی

6-1- تاریخچه

6-2- دسته بندي سيستمهاي پشتيباني تصميم باليني

6-2-1- دسته بندي سيستمهاي پشتیبان تصمیم گیری از ديد پزشكان

6-2-2- انواع سيستمهاي پشتيباني تصميم در پزشکی از لحاظ روش و سیستم مورد استفاده

6-2-3- انواع مدل های پشتیبانی تصمیم

6-3- ابزار کسب دانش

6-4- مکانیسم های استنباطی استفاده شده درCDSS

6-5- پشتيباني تصميم با ابزارهاي پيش بيني ساده

6-6- طراحی مفهومی DSS برای تشخیص و درمان بیماری

6-6-1- شبکه بیزین

6-6-2- درخت تصمیم

6-6-3- شبکه عصبی

6-6-4- الگوریتم های ژنتیک

6-6-5- شبکه های احتمالاتی علی

6-6-6- جدول تصمیم

6-6-7- استدلال مبتنی بر مورد

6-6-8- سیستم های مبتنی بر قانون

6-6-9- شرط منطقی

فصل هفتم -  جمع بندی و نتیجه گیری

منابع و مراجع

دفعات بازدید: 4879
 
صفحه اصلی
آشنایی با گروه کامپیوتر
پروفایل و محتوای درس
آئین نامه و مقررات
چکیده پایان نامه ها
کمیته های آموزشی
آمار و اطلاعات
راهنما
پیوندهای مفید
برنامه کلاسی
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 8 اسفند 1397 ساعت: 08:49:51
can't open file