شنبه 4 خرداد 1398  |  Saturday 25 th of May 2019
مقايسه ي دقت تکنيکهاي کلاسه بندي در داده کاوي با استفاده از ديتاست پزشکي
نویسنده: حمیدرضا آموزگار
تاریخ: 10 آذر 1389 - 19:25:46

موضوع: مقايسه ي دقت تکنيکهاي کلاسه بندي در داده کاوي با استفاده از ديتاست پزشکي

دانشجو: حمیدرضا آموزگار

استاد راهنما: مهندس حمیدرضا طهماسبی

استاد دفاع : مهندس مجتبی پورمحقق

تعداد صفحات: 63

تعداد منابع: 5

تعداد فصل ها: 5

 


چکیده

در اين مطالعه ، 5  روش کلاسه بندي متداول ، درخت تصميم ، بيزين ، k  نزديکترين همسايه ، شبکه هاي عصبي و ماشين بردار پشتيبان بر روي شش مجموعه ي داده ي پزشکي سرطان سينه ، هپاتيت ، تيروئيد ، ديابت ، تومور اوليه  و بيماري قلبي مورد تست و ارزيابي قرار گرفتند.معيار ارزيابي ميزان دقت هر روش بوده و براي تست هر روش از نرم افزار weka  با مقادير پيش فرض استفاده گرديد.نتايج حاصله نشان مي دهد .که اگر چه بعضي از کلاسه بندي ها نسبت به بقيه بهتر عمل مي کنند ولي بطور کلي هيچ روش کلاسه بندي وجود ندارد که روي تمام مجموعه داده هاي مذکور از دقت بهتري برخوردار باشد و براي هر مجموعه داده يک روش کلاسه بندي خاص نسبت به ساير روش ها از دقت مطلوبي برخوردار مي باشد.

واژهاي کليدي

داده کاوي ، کلاسه بندي ، داده کاوي پزشکي ، الگوريتم هاي کلاسه بندي ، کشف دانش ،استخراج دانش ،نرم افزار   weka ، Data mining  ، classification

 


فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول- مفاهيم داده کاوي

1-1- مروري بر کشف دانش و داده کاوي

1-2 عوامل پيديش داده کاوي

1-3 مراحل کشف دانش

1-3-1 استخراج داده ها

1-3-2 آماده کردن داده ها

1-3-3 مهندسي الگوريتم و تعيين استراتژ ي هاي کاوش

1-3-3 اجراي الگوريتم کاوش و ارزيابي نتايج

1-4 جايگاه داده کاوي در ميان علوم مختلف

1-5 داده کاوي چه کارهايي نمي تواند انجام دهد

1-6 داده کاوي و انباره داده ها

1-7 داده کاوي و OLAP

1-8 کاربرد يادگيري ماشين و آمار در داده کاوي

1-9 روش هاي يادگيري

1-10 روش هاي کاوش

فصل دوم-کلاسه بندي و پيشگويي

2-1 کلاسه بندي

2-2 انواع روش هاي کلاسه بندي

2-3 ارزيابي روش هاي کلاسه بندي

فصل سوم-تکنيکهاي کلاسه بندي معروف

3-1 درخت تصميم

3-2 بيزين

3-2-1 تئوري بيز

3-2-2 نحوه كلاسه بندي به روش بيز ساده

3-3 روش كلاسه بندي نزديكترين k- همساي

 

3-4 روش كلاسه بندي شبكه هاي عصبي

3-5 روش كلاسه بندي ماشين بردار پشتيبان

فصل چهارم-مقايسه و ارزيابي تکنيک هاي کلاسه بندي

4-1 مجموعه داده هاي مورد استفاده

4-1-1 مجموعه داده سرطان سينه  Wisconsin

4-1-2 مجموعه داده هپاتيت

4-1-3 مجموعه داده هيپوتيروئيد( پرکاري تيروئيد)

4-1-4 مجموعه داده ديابت

4-1-5 مجموعه داده تومور اوليه

4-1-6 مجموعه داده بيماري قلبي

4-2 نرم افزار  Weka

4-2-1 معرفي نرم افزار weka

4-3 تست روشها

فصل پنجم-نتيجه گيري

پيوست الف-آموزش نرم افزار weka.

پيوست ب- روش ارزيابي k- تكه برابر

منابع

 

دفعات بازدید: 3387
 
صفحه اصلی
آشنایی با گروه کامپیوتر
پروفایل و محتوای درس
آئین نامه و مقررات
چکیده پایان نامه ها
کمیته های آموزشی
آمار و اطلاعات
راهنما
پیوندهای مفید
برنامه کلاسی
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 8 اسفند 1397 ساعت: 08:49:51
can't open file