شنبه 4 خرداد 1398  |  Saturday 25 th of May 2019
بررﺴﻰ الگوريتم هاﻯ خوشه بندﻯ ﺗﺟﻤﻳﻌﻰ (Agglomerative) وشبيه سازﻯ واجراﻯ ﻳﮏ نمونه كاربردﻯ
نویسنده: هدﻯ رستگار مقدم خبازی
تاریخ: 12 آذر 1389 - 11:35:00

موضوع: بررﺴﻰ الگوريتم هاﻯ خوشه بندﻯ ﺗﺟﻤﻳﻌﻰ (Agglomerative) وشبيه سازﻯ واجراﻯ ﻳﮏ نمونه كاربردﻯ

دانشجو: هدﻯ رستگار مقدم خبازی

استاد راهنما: مهندی علیرضا موحدیان

استاد دفاع : مهندس احسان عسگریان

تعداد صفحات: 79

تعداد منابع:

تعداد فصل ها: 3

 


چکیده

ازخوشه بندی درحوزه داده کاوی برای تحلیل ، گروه بندی یا طبقه بندی داده ها درخوشه هایی که اعضای  آن ها خواص  کمابیش یکسانی دارند ، استفاده می شود .  خوشه بندی کاربردهای متعددی از تشخیص الگو ، روان شناﺴﻰ ، اقتصاد تا طبقه بندی ژنی ، پردازش تصویر و ... دارد . دراین پروژه چند الگوریتم خوشه بندی نسبتاً ساده ، کارآمد و متداول که درخوشه بندی داده ها به کار می روند مورد بررسی قرارمی گیرند . فصل اول به مفاهیم و کلیات داده کاوی و خوشه بندی  اختصاص دارد . در فصل دوم  ابتدا مختصری  در مورد خوشه بندی  سلسله مراتبی و در ادامه  انواع  الگوریتم های خوشه بندی سلسله مراتبی تجمیعی  توضیح داده شده است ( با این وصف که معادلات ومبحث های ریاضی الگوریتم ها مطرح نشده وصرفاً روی خود الگوریتم ها تأکید شده ) . درفصل آخرهم توضیحی کوتاه درباره نرم افزارmatlab داده شده و یک نمونه ازالگوریتم های فصل دوم با زبان برنامه نویسی matlab  شبیه سازی شده است .

کلمات کلیدی  :

داده کاوی ─ خوشه بندی ─proximity  ─ الگوریتم سلسله مراتبی تجمیعی

 


فهرست مطالب

الف - مقدمه

فصل 1  مفاهیم ( کلیات )

1-1          داده کاوی

1-1-1  تاریخچه داده کاوی

1-1-2  داده كاوی چیست ؟

1-1-3  چرا نیاز داریم داده کاوی کنيم ؟

1-1-4  ویژگی های داده كاوی

1-1-5  مزایای داده كاوی

1-1-6  مراحل داده کاوی

1-1-7  روش های داده کاوی

1-1-8  الگوریتم های داده کاوی

1-1-9  نرم افزارهای داده کاوی

1-1-9-1 قابلیت‌های ابزار‌های داده کاوی

1-1-9-2 نرم افزارهای داده کاوی

1-1-10 کاربردهای داده کاوی

1-1-11 شاخه های مرتبط با داده کاوی

1-2 خوشه بندی

1-2-1 تاریخچه خوشه بندی

1-2-2 تعریف خوشه بندی

1-2-3 تحلیل خوشه بندی

1-2-4 مراحل خوشه بندی

1-2-5 فرایندهای خوشه بندی

1-2-6 کاربردهای خوشه بندی

1-2-7 مطالعه تکنیک های خوشه بندی

فصل 2  الگوریتم های خوشه بندی سلسله مراتبی – تجمیعی

2-1 خوشه بندی سلسله مراتبی

2-2 خوشه بندی سلسله مراتبی تجمیعی

2-2-1 پیوند خوشه بندی

2-2-2 الگوریتم پیوند تک

2-2-3 الگوریتم پیوند کامل

2-2-4 الگوریتم پیوند متوسط گروهی

2-2-5 الگوریتم پیوند متوسط وزن دار

2-2-6 الگوریتم پیوند مرکزی

2-2-7 الگوریتم پیوند میانی

2-2-8 روش ward

2-3 پیشرفت اخیر

2-3-1 الگوریتم BIRCH

2-3-2 الگوریتم CURE

2-3-3 الگوریتم ROCK

2-3-4 الگوریتم CHAMELEON

2-3-5 الگوریتم SLINK

2-3-6 الگوریتم MST

2-3-7 الگوریتم CLINK

2-4 روش های دیگرخوشه بندی سلسله مراتبی

فصل 3  شبیه سازی و اجرای یک نمونه الگوریتم کاربردی

3-1  نرم افزار matlab

3-2 اجرای برنامه كاربردی با matlab

3-2-1 تحلیل برنامه CLINK

ب - خلاصه و نتیجه گیری

ج - منابع و مآخذ

د – ضميمه ها

ضمیمه 1

ضمیمه 2

 

دفعات بازدید: 4185
 
صفحه اصلی
آشنایی با گروه کامپیوتر
پروفایل و محتوای درس
آئین نامه و مقررات
چکیده پایان نامه ها
کمیته های آموزشی
آمار و اطلاعات
راهنما
پیوندهای مفید
برنامه کلاسی
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 8 اسفند 1397 ساعت: 08:49:51
can't open file