یکشنبه 27 مرداد 1398 | Sunday 18 th of August 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: WiMedia
عنوان انگلیسی: WiMedia
دانشجو: هرمززاده مهسا
استاد راهنما: امیر كیوانی
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: مرداد ماه 1390
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط:
رشته های مرتبط: علوم کامپیوتر | مهندسی فناوری اطلاعات |
تاریخ قرار گیری در سایت: 28 آبان 1391 ساعت: 11:46:41
تعداد بازدید: 1616 بازدید
چکیده فارسی: WiMediaپروتکلی برای ارتباط بی سیم پرسرعت و محدوده عملکردکوتاه است.خصوصیت اصلی این پروتکل استفاده از سیگنالهاUWBباتوان بسیارپایین درحد نویزاست که امکان فعالیت سیستم های مبتنی برآنرا همزمان با دیگر سیستم های بی سیم و در باندفرکانسی مشابه فراهم میسازد. لایه فیزیکیWiMediaبر روشMB-OFDMبنا شده است که به صورت مبسوط در این پایان نامه بررسی میشود. کدهای بلوکی فضا-فرکانس(SFBC)زیرمجموعه ای از کدهای بلوکی فضایی میباشند،در این پایان نامه امکان استفاده از این کدها را در یک کانالUWBو برای یک سیستم MB-OFDMبررسی می نماییم.OFDMبرای مقابله با اثرات چند مسیری در کانال انتخابگرفرکانسی بکار میرود.عملکردکدهای فضایی براساس عدم تغییر کانال در هنگام ارسال سمبل های کد متوالی است.در سیستمMB-OFDM SFBC کدهای فضایی روی زیر حامل های کنارهم در یک سمبل OFDMتوزیع می شوند.بنابراین کارایی این کدها به شدت به شرایط محو شدگی کانال وابسته است.ما نشان می دهیم در صورت افزایش تعداد زیر حامل ها در یک سمبل OFDMو کاهش فاصله فرکانسی بین زیر حامل ها ،کدهای بلوکی فضا-فرکانس بهود کارایی سیستم MB-OFDMرا حتی در بدترین شرایط کانال UWBفراهم می کنند.
چکیده انگلیسی: WiMedia is a protocol for high speed WireLess and short range communication.The main particularity of this system is using UWB low power signals as low as noise power that provides the possibility of UWB-based system activity. Physical layer of WiMedia is based on MB-OFDM method,that will be studied extensively in this thesis. Spase-Frequency block code is a subset of spatial block codes, in thesis we will study the possibility of using these codes in UWB channel and for a MB-OFDM system.OFDM is used deal with multipath effects in frequency selective channel. Performance of spatial codes is sequential on the basis of no change in channel wile sending code symbols. In SFBC MB-OFDM system ,spatial codes are distributed on subcarrier wich are next to each other in an OFDM symbol.Hence,efficiency of these codes in intensively dependent on channel fading condition.we will represent that in case of increase in number of sub-carrier in an OFDM symbols and decrease in frequency distance between sub-carriers ,spase –frequency block codes provide system efficiency improvement even in the worst channel condition.
کلمات کلیدی:
عنوان بازدید
 فصل اول:تاریخچه و مقدمات 599
|— 1-1 مقدمه 709
|— 1-2UWB چیست 979
|— 1-3 چرا UWB 677
|—|— 1-3-1 ظرفیت کانال و بازده توان بالاتر 878
|—|— 1-3-2 تداخل کم «با واز» سیستم های باند باریک تر 646
|—|— 1-3-3 عدم وجود سیستمی پاسخگوی نیاز WPAN 584
|— 1-4 نیاز بازار به UWB 564
|—|— 1-4-1 حذف کابل های واسط 569
|—|— 1-4-2 اتصالات شبکه ای 584
|—|— 1-4-3 Bluetooth سریع 586
|— 1-5 استاندارد سازی UWB 633
|— 1-6 تقسیم بندی طیف فرکانسی 606
|— 1-7 مقررات جهانی 714
|— 1-8 لایه ها وتعریف واژگان 919
 فصل دوم : لایه فیزیکی 600
|— 2-1 مقدمه 713
|— 2-2 خلاصه ویژگی ها 582
|—|— 2 - 2- 1 MB-OFDM 591
|—|— 2-2-2 اصلاح خطا و نرخ داده متغیر 606
|— 2-3 WiMedia OFDM 603
|—|— 2-3-1 محوشدگی انتخاب گر فرکانسی 1028
|—|— 2-3-2 بحث ریاضی 686
|— 2-4 ملحقات OFDM 598
|—|— 2-4-1 پسوند صفر (ZP) و کاهش بیشتر (ISI) 795
|—  2-5 گسترش 569
|— 2-6 مدولاسیون 1048
|— 2-7 حذف تن ها 548
|— 2-8 خلاصه 550
|— 2-9 PMD 538
|—|— 2-9-1 نقشه باند ها در WiMedia 586
|—|— 2-9-2 پرش فرکانسی 652
|— 2-10 در هم ریزی ، درهم ریزی زمانی و اصلاح خطا 541
|—|— 2-10-1 در هم ریزی 567
|—|— 2-10-2 کد کانولوشن 667
|—|— 2-10-3 حفاظت از سرایند: کدReed-Solomon 672
|—|— 2-10-4 در هم ریزی زمانی 603
|— 2-11 ساختار بسته 481
|—|— 2-11-1 حالت استاندارد و دسته ای 513
|—|— 2-11-2 PLCP Preamble 554
|—|— 2-11-3 سرایند PLCP 533
|—|— 2-11-4 PSDU مدوله شده 516
 فصل سوم:کانال UWB 552
|— 3-1 مقدمه 554
|— 3-2 مدل سازی کانال 572
|— 3-3 پارامترهای مهم در مدل سازی 549
|— 3-4 شبیه سازی کانال 581
 فصل چهارم:کدهای بلوکی فضا-فرکانس و بهبود کارایی در WiMedia 526
|— 4-1 مقدمه 494
|— 4-2 چندگانگی 509
|—|— 1-4-2چندگانگی فضایی 609
|— 4-3 کدهای بلوکی فضایی در سیستم OFDM 594
|— 4-4 کدهای بلوکی فضا-فرکانس در سیستم MB-OFDM 580
|— 4-5 کدهای بلوکی فضا-فرکانس در سیستم بهبود یافته 556
 فصل پنجم:شبیه سازی و بررسی نتایج 538
|— مقدمه 563
|— 5-2 سیستم MB-OFDM 633
|— 5-3 سیستم SFBC MB-OFDM 523
|— 5-4 سیستم MB-OFDM و SFBS MB-OFDM بهبود یافته 530
|— 5-5 نتاج شبیه سازی 517
 نتیجه گیری و پیشنهاد 595
 پیوست الف:کد کانولوشن 1078
 مراجع 1295
 علائم و اختصارات 510
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26