پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: WiMedia
عنوان انگلیسی: WiMedia
دانشجو: هرمززاده مهسا
استاد راهنما: امیر كیوانی
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: مرداد ماه 1390
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط:
رشته های مرتبط: علوم کامپیوتر | مهندسی فناوری اطلاعات |
تاریخ قرار گیری در سایت: 28 آبان 1391 ساعت: 11:46:41
تعداد بازدید: 1565 بازدید
چکیده فارسی: WiMediaپروتکلی برای ارتباط بی سیم پرسرعت و محدوده عملکردکوتاه است.خصوصیت اصلی این پروتکل استفاده از سیگنالهاUWBباتوان بسیارپایین درحد نویزاست که امکان فعالیت سیستم های مبتنی برآنرا همزمان با دیگر سیستم های بی سیم و در باندفرکانسی مشابه فراهم میسازد. لایه فیزیکیWiMediaبر روشMB-OFDMبنا شده است که به صورت مبسوط در این پایان نامه بررسی میشود. کدهای بلوکی فضا-فرکانس(SFBC)زیرمجموعه ای از کدهای بلوکی فضایی میباشند،در این پایان نامه امکان استفاده از این کدها را در یک کانالUWBو برای یک سیستم MB-OFDMبررسی می نماییم.OFDMبرای مقابله با اثرات چند مسیری در کانال انتخابگرفرکانسی بکار میرود.عملکردکدهای فضایی براساس عدم تغییر کانال در هنگام ارسال سمبل های کد متوالی است.در سیستمMB-OFDM SFBC کدهای فضایی روی زیر حامل های کنارهم در یک سمبل OFDMتوزیع می شوند.بنابراین کارایی این کدها به شدت به شرایط محو شدگی کانال وابسته است.ما نشان می دهیم در صورت افزایش تعداد زیر حامل ها در یک سمبل OFDMو کاهش فاصله فرکانسی بین زیر حامل ها ،کدهای بلوکی فضا-فرکانس بهود کارایی سیستم MB-OFDMرا حتی در بدترین شرایط کانال UWBفراهم می کنند.
چکیده انگلیسی: WiMedia is a protocol for high speed WireLess and short range communication.The main particularity of this system is using UWB low power signals as low as noise power that provides the possibility of UWB-based system activity. Physical layer of WiMedia is based on MB-OFDM method,that will be studied extensively in this thesis. Spase-Frequency block code is a subset of spatial block codes, in thesis we will study the possibility of using these codes in UWB channel and for a MB-OFDM system.OFDM is used deal with multipath effects in frequency selective channel. Performance of spatial codes is sequential on the basis of no change in channel wile sending code symbols. In SFBC MB-OFDM system ,spatial codes are distributed on subcarrier wich are next to each other in an OFDM symbol.Hence,efficiency of these codes in intensively dependent on channel fading condition.we will represent that in case of increase in number of sub-carrier in an OFDM symbols and decrease in frequency distance between sub-carriers ,spase –frequency block codes provide system efficiency improvement even in the worst channel condition.
کلمات کلیدی:
عنوان بازدید
 فصل اول:تاریخچه و مقدمات 570
|— 1-1 مقدمه 682
|— 1-2UWB چیست 900
|— 1-3 چرا UWB 648
|—|— 1-3-1 ظرفیت کانال و بازده توان بالاتر 853
|—|— 1-3-2 تداخل کم «با واز» سیستم های باند باریک تر 622
|—|— 1-3-3 عدم وجود سیستمی پاسخگوی نیاز WPAN 561
|— 1-4 نیاز بازار به UWB 544
|—|— 1-4-1 حذف کابل های واسط 545
|—|— 1-4-2 اتصالات شبکه ای 559
|—|— 1-4-3 Bluetooth سریع 567
|— 1-5 استاندارد سازی UWB 604
|— 1-6 تقسیم بندی طیف فرکانسی 580
|— 1-7 مقررات جهانی 685
|— 1-8 لایه ها وتعریف واژگان 876
 فصل دوم : لایه فیزیکی 572
|— 2-1 مقدمه 679
|— 2-2 خلاصه ویژگی ها 554
|—|— 2 - 2- 1 MB-OFDM 562
|—|— 2-2-2 اصلاح خطا و نرخ داده متغیر 586
|— 2-3 WiMedia OFDM 571
|—|— 2-3-1 محوشدگی انتخاب گر فرکانسی 975
|—|— 2-3-2 بحث ریاضی 656
|— 2-4 ملحقات OFDM 571
|—|— 2-4-1 پسوند صفر (ZP) و کاهش بیشتر (ISI) 761
|—  2-5 گسترش 542
|— 2-6 مدولاسیون 1013
|— 2-7 حذف تن ها 528
|— 2-8 خلاصه 523
|— 2-9 PMD 511
|—|— 2-9-1 نقشه باند ها در WiMedia 562
|—|— 2-9-2 پرش فرکانسی 633
|— 2-10 در هم ریزی ، درهم ریزی زمانی و اصلاح خطا 518
|—|— 2-10-1 در هم ریزی 545
|—|— 2-10-2 کد کانولوشن 647
|—|— 2-10-3 حفاظت از سرایند: کدReed-Solomon 648
|—|— 2-10-4 در هم ریزی زمانی 581
|— 2-11 ساختار بسته 458
|—|— 2-11-1 حالت استاندارد و دسته ای 496
|—|— 2-11-2 PLCP Preamble 519
|—|— 2-11-3 سرایند PLCP 509
|—|— 2-11-4 PSDU مدوله شده 488
 فصل سوم:کانال UWB 533
|— 3-1 مقدمه 533
|— 3-2 مدل سازی کانال 555
|— 3-3 پارامترهای مهم در مدل سازی 525
|— 3-4 شبیه سازی کانال 562
 فصل چهارم:کدهای بلوکی فضا-فرکانس و بهبود کارایی در WiMedia 508
|— 4-1 مقدمه 477
|— 4-2 چندگانگی 486
|—|— 1-4-2چندگانگی فضایی 589
|— 4-3 کدهای بلوکی فضایی در سیستم OFDM 575
|— 4-4 کدهای بلوکی فضا-فرکانس در سیستم MB-OFDM 565
|— 4-5 کدهای بلوکی فضا-فرکانس در سیستم بهبود یافته 543
 فصل پنجم:شبیه سازی و بررسی نتایج 518
|— مقدمه 547
|— 5-2 سیستم MB-OFDM 617
|— 5-3 سیستم SFBC MB-OFDM 508
|— 5-4 سیستم MB-OFDM و SFBS MB-OFDM بهبود یافته 514
|— 5-5 نتاج شبیه سازی 502
 نتیجه گیری و پیشنهاد 578
 پیوست الف:کد کانولوشن 1056
 مراجع 1274
 علائم و اختصارات 499
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26