جمعه 26 مرداد 1397 | Friday 17 th of August 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: WiMedia
عنوان انگلیسی: WiMedia
دانشجو: هرمززاده مهسا
استاد راهنما: امیر كیوانی
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: مرداد ماه 1390
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط:
رشته های مرتبط: علوم کامپیوتر | مهندسی فناوری اطلاعات |
تاریخ قرار گیری در سایت: 28 آبان 1391 ساعت: 11:46:41
تعداد بازدید: 1524 بازدید
چکیده فارسی: WiMediaپروتکلی برای ارتباط بی سیم پرسرعت و محدوده عملکردکوتاه است.خصوصیت اصلی این پروتکل استفاده از سیگنالهاUWBباتوان بسیارپایین درحد نویزاست که امکان فعالیت سیستم های مبتنی برآنرا همزمان با دیگر سیستم های بی سیم و در باندفرکانسی مشابه فراهم میسازد. لایه فیزیکیWiMediaبر روشMB-OFDMبنا شده است که به صورت مبسوط در این پایان نامه بررسی میشود. کدهای بلوکی فضا-فرکانس(SFBC)زیرمجموعه ای از کدهای بلوکی فضایی میباشند،در این پایان نامه امکان استفاده از این کدها را در یک کانالUWBو برای یک سیستم MB-OFDMبررسی می نماییم.OFDMبرای مقابله با اثرات چند مسیری در کانال انتخابگرفرکانسی بکار میرود.عملکردکدهای فضایی براساس عدم تغییر کانال در هنگام ارسال سمبل های کد متوالی است.در سیستمMB-OFDM SFBC کدهای فضایی روی زیر حامل های کنارهم در یک سمبل OFDMتوزیع می شوند.بنابراین کارایی این کدها به شدت به شرایط محو شدگی کانال وابسته است.ما نشان می دهیم در صورت افزایش تعداد زیر حامل ها در یک سمبل OFDMو کاهش فاصله فرکانسی بین زیر حامل ها ،کدهای بلوکی فضا-فرکانس بهود کارایی سیستم MB-OFDMرا حتی در بدترین شرایط کانال UWBفراهم می کنند.
چکیده انگلیسی: WiMedia is a protocol for high speed WireLess and short range communication.The main particularity of this system is using UWB low power signals as low as noise power that provides the possibility of UWB-based system activity. Physical layer of WiMedia is based on MB-OFDM method,that will be studied extensively in this thesis. Spase-Frequency block code is a subset of spatial block codes, in thesis we will study the possibility of using these codes in UWB channel and for a MB-OFDM system.OFDM is used deal with multipath effects in frequency selective channel. Performance of spatial codes is sequential on the basis of no change in channel wile sending code symbols. In SFBC MB-OFDM system ,spatial codes are distributed on subcarrier wich are next to each other in an OFDM symbol.Hence,efficiency of these codes in intensively dependent on channel fading condition.we will represent that in case of increase in number of sub-carrier in an OFDM symbols and decrease in frequency distance between sub-carriers ,spase –frequency block codes provide system efficiency improvement even in the worst channel condition.
کلمات کلیدی:
عنوان بازدید
 فصل اول:تاریخچه و مقدمات 554
|— 1-1 مقدمه 655
|— 1-2UWB چیست 852
|— 1-3 چرا UWB 623
|—|— 1-3-1 ظرفیت کانال و بازده توان بالاتر 827
|—|— 1-3-2 تداخل کم «با واز» سیستم های باند باریک تر 600
|—|— 1-3-3 عدم وجود سیستمی پاسخگوی نیاز WPAN 540
|— 1-4 نیاز بازار به UWB 528
|—|— 1-4-1 حذف کابل های واسط 528
|—|— 1-4-2 اتصالات شبکه ای 539
|—|— 1-4-3 Bluetooth سریع 549
|— 1-5 استاندارد سازی UWB 581
|— 1-6 تقسیم بندی طیف فرکانسی 562
|— 1-7 مقررات جهانی 663
|— 1-8 لایه ها وتعریف واژگان 820
 فصل دوم : لایه فیزیکی 552
|— 2-1 مقدمه 654
|— 2-2 خلاصه ویژگی ها 537
|—|— 2 - 2- 1 MB-OFDM 539
|—|— 2-2-2 اصلاح خطا و نرخ داده متغیر 570
|— 2-3 WiMedia OFDM 551
|—|— 2-3-1 محوشدگی انتخاب گر فرکانسی 923
|—|— 2-3-2 بحث ریاضی 630
|— 2-4 ملحقات OFDM 554
|—|— 2-4-1 پسوند صفر (ZP) و کاهش بیشتر (ISI) 735
|—  2-5 گسترش 527
|— 2-6 مدولاسیون 990
|— 2-7 حذف تن ها 513
|— 2-8 خلاصه 508
|— 2-9 PMD 498
|—|— 2-9-1 نقشه باند ها در WiMedia 551
|—|— 2-9-2 پرش فرکانسی 612
|— 2-10 در هم ریزی ، درهم ریزی زمانی و اصلاح خطا 506
|—|— 2-10-1 در هم ریزی 531
|—|— 2-10-2 کد کانولوشن 633
|—|— 2-10-3 حفاظت از سرایند: کدReed-Solomon 615
|—|— 2-10-4 در هم ریزی زمانی 567
|— 2-11 ساختار بسته 446
|—|— 2-11-1 حالت استاندارد و دسته ای 487
|—|— 2-11-2 PLCP Preamble 510
|—|— 2-11-3 سرایند PLCP 498
|—|— 2-11-4 PSDU مدوله شده 476
 فصل سوم:کانال UWB 514
|— 3-1 مقدمه 522
|— 3-2 مدل سازی کانال 542
|— 3-3 پارامترهای مهم در مدل سازی 517
|— 3-4 شبیه سازی کانال 550
 فصل چهارم:کدهای بلوکی فضا-فرکانس و بهبود کارایی در WiMedia 498
|— 4-1 مقدمه 466
|— 4-2 چندگانگی 476
|—|— 1-4-2چندگانگی فضایی 575
|— 4-3 کدهای بلوکی فضایی در سیستم OFDM 561
|— 4-4 کدهای بلوکی فضا-فرکانس در سیستم MB-OFDM 551
|— 4-5 کدهای بلوکی فضا-فرکانس در سیستم بهبود یافته 530
 فصل پنجم:شبیه سازی و بررسی نتایج 497
|— مقدمه 519
|— 5-2 سیستم MB-OFDM 600
|— 5-3 سیستم SFBC MB-OFDM 494
|— 5-4 سیستم MB-OFDM و SFBS MB-OFDM بهبود یافته 501
|— 5-5 نتاج شبیه سازی 487
 نتیجه گیری و پیشنهاد 563
 پیوست الف:کد کانولوشن 1038
 مراجع 1249
 علائم و اختصارات 485
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26