چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400 | Wednesday 21 st of April 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: WiMedia
عنوان انگلیسی: WiMedia
دانشجو: هرمززاده مهسا
استاد راهنما: امیر كیوانی
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: مرداد ماه 1390
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط:
رشته های مرتبط: علوم کامپیوتر | مهندسی فناوری اطلاعات |
تاریخ قرار گیری در سایت: 28 آبان 1391 ساعت: 11:46:41
تعداد بازدید: 1989 بازدید
چکیده فارسی: WiMediaپروتکلی برای ارتباط بی سیم پرسرعت و محدوده عملکردکوتاه است.خصوصیت اصلی این پروتکل استفاده از سیگنالهاUWBباتوان بسیارپایین درحد نویزاست که امکان فعالیت سیستم های مبتنی برآنرا همزمان با دیگر سیستم های بی سیم و در باندفرکانسی مشابه فراهم میسازد. لایه فیزیکیWiMediaبر روشMB-OFDMبنا شده است که به صورت مبسوط در این پایان نامه بررسی میشود. کدهای بلوکی فضا-فرکانس(SFBC)زیرمجموعه ای از کدهای بلوکی فضایی میباشند،در این پایان نامه امکان استفاده از این کدها را در یک کانالUWBو برای یک سیستم MB-OFDMبررسی می نماییم.OFDMبرای مقابله با اثرات چند مسیری در کانال انتخابگرفرکانسی بکار میرود.عملکردکدهای فضایی براساس عدم تغییر کانال در هنگام ارسال سمبل های کد متوالی است.در سیستمMB-OFDM SFBC کدهای فضایی روی زیر حامل های کنارهم در یک سمبل OFDMتوزیع می شوند.بنابراین کارایی این کدها به شدت به شرایط محو شدگی کانال وابسته است.ما نشان می دهیم در صورت افزایش تعداد زیر حامل ها در یک سمبل OFDMو کاهش فاصله فرکانسی بین زیر حامل ها ،کدهای بلوکی فضا-فرکانس بهود کارایی سیستم MB-OFDMرا حتی در بدترین شرایط کانال UWBفراهم می کنند.
چکیده انگلیسی: WiMedia is a protocol for high speed WireLess and short range communication.The main particularity of this system is using UWB low power signals as low as noise power that provides the possibility of UWB-based system activity. Physical layer of WiMedia is based on MB-OFDM method,that will be studied extensively in this thesis. Spase-Frequency block code is a subset of spatial block codes, in thesis we will study the possibility of using these codes in UWB channel and for a MB-OFDM system.OFDM is used deal with multipath effects in frequency selective channel. Performance of spatial codes is sequential on the basis of no change in channel wile sending code symbols. In SFBC MB-OFDM system ,spatial codes are distributed on subcarrier wich are next to each other in an OFDM symbol.Hence,efficiency of these codes in intensively dependent on channel fading condition.we will represent that in case of increase in number of sub-carrier in an OFDM symbols and decrease in frequency distance between sub-carriers ,spase –frequency block codes provide system efficiency improvement even in the worst channel condition.
کلمات کلیدی:
عنوان بازدید
 فصل اول:تاریخچه و مقدمات 789
|— 1-1 مقدمه 936
|— 1-2UWB چیست 1277
|— 1-3 چرا UWB 880
|—|— 1-3-1 ظرفیت کانال و بازده توان بالاتر 1106
|—|— 1-3-2 تداخل کم «با واز» سیستم های باند باریک تر 872
|—|— 1-3-3 عدم وجود سیستمی پاسخگوی نیاز WPAN 784
|— 1-4 نیاز بازار به UWB 769
|—|— 1-4-1 حذف کابل های واسط 784
|—|— 1-4-2 اتصالات شبکه ای 800
|—|— 1-4-3 Bluetooth سریع 784
|— 1-5 استاندارد سازی UWB 860
|— 1-6 تقسیم بندی طیف فرکانسی 812
|— 1-7 مقررات جهانی 931
|— 1-8 لایه ها وتعریف واژگان 1180
 فصل دوم : لایه فیزیکی 835
|— 2-1 مقدمه 942
|— 2-2 خلاصه ویژگی ها 805
|—|— 2 - 2- 1 MB-OFDM 823
|—|— 2-2-2 اصلاح خطا و نرخ داده متغیر 810
|— 2-3 WiMedia OFDM 812
|—|— 2-3-1 محوشدگی انتخاب گر فرکانسی 1298
|—|— 2-3-2 بحث ریاضی 907
|— 2-4 ملحقات OFDM 829
|—|— 2-4-1 پسوند صفر (ZP) و کاهش بیشتر (ISI) 1064
|—  2-5 گسترش 784
|— 2-6 مدولاسیون 1276
|— 2-7 حذف تن ها 754
|— 2-8 خلاصه 778
|— 2-9 PMD 760
|—|— 2-9-1 نقشه باند ها در WiMedia 817
|—|— 2-9-2 پرش فرکانسی 842
|— 2-10 در هم ریزی ، درهم ریزی زمانی و اصلاح خطا 736
|—|— 2-10-1 در هم ریزی 801
|—|— 2-10-2 کد کانولوشن 909
|—|— 2-10-3 حفاظت از سرایند: کدReed-Solomon 887
|—|— 2-10-4 در هم ریزی زمانی 798
|— 2-11 ساختار بسته 674
|—|— 2-11-1 حالت استاندارد و دسته ای 697
|—|— 2-11-2 PLCP Preamble 760
|—|— 2-11-3 سرایند PLCP 730
|—|— 2-11-4 PSDU مدوله شده 721
 فصل سوم:کانال UWB 749
|— 3-1 مقدمه 746
|— 3-2 مدل سازی کانال 790
|— 3-3 پارامترهای مهم در مدل سازی 758
|— 3-4 شبیه سازی کانال 777
 فصل چهارم:کدهای بلوکی فضا-فرکانس و بهبود کارایی در WiMedia 727
|— 4-1 مقدمه 695
|— 4-2 چندگانگی 716
|—|— 1-4-2چندگانگی فضایی 794
|— 4-3 کدهای بلوکی فضایی در سیستم OFDM 818
|— 4-4 کدهای بلوکی فضا-فرکانس در سیستم MB-OFDM 789
|— 4-5 کدهای بلوکی فضا-فرکانس در سیستم بهبود یافته 793
 فصل پنجم:شبیه سازی و بررسی نتایج 735
|— مقدمه 755
|— 5-2 سیستم MB-OFDM 856
|— 5-3 سیستم SFBC MB-OFDM 729
|— 5-4 سیستم MB-OFDM و SFBS MB-OFDM بهبود یافته 729
|— 5-5 نتاج شبیه سازی 707
 نتیجه گیری و پیشنهاد 776
 پیوست الف:کد کانولوشن 1331
 مراجع 1534
 علائم و اختصارات 653
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26