پنج شنبه 31 خرداد 1397 | Thursday 21 st of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2- نمودارموردکاربرد(DiagramUseCase)

نمودار های use caseمحاورات میان use caseها را نشان میدهد که عملیات سیستمی و عاملها (Actor) که نشان دهنده افراد یا سیستم هایی است که اطلاعات را برای سیستم فراهم کرده است و یا از ان دریافت می‌کنند را نمایش می‌دهند. use caseها درخواست‏های سیستم را از دید کاربر نشان می‌دهند. بنابراین این نمودارها عملیاتی هستند که سیستم فراهم می‌کند.

این نمودار، تعامل کاربران خارجی و سیستم را مدل می کند و نقطه‌ ورودی برای تمامی نمودارهای دیگری است که به تشریح نیازمندیها و معماری و پیاده سازی سیستم می پردازند.

یکی از مزایای نمودارهای use caseاین است که اطلاعاتی که فراهم می کنند برای کاربران، مدیران پروژه، تحلیلگران، برنامه نویسان، مهندسان و هر شخص دیگری که به سیستم وابسته است،به راحتی قابل فهم بوده وان ها با مشاهده این نمودارها می توانند به سهولت درک کنند که چه سیستمی قرار است پیاده سازی شود.

عامل هایی که در این سیستم وجود دارندعبارتنداز:

·         مدیر سیستم

·         کاربر ارشدارشیو اسناد

·         کاربران مشاهده کننده

که به ترتیب الویت نمودارهای use caseان ها را در زیر مشاهده می کنید.

در ابتدا جداول مورد کاربرد وسپس use caseمدیر سیستم را بررسی می‏کنیم:


جدول3-1- مورد کاربرد مدیریت رول (سمت سازمانی)

مورد کاربرد مدیریت رول (سمت سازمانی)  :

 

نام مورد کاربرد

مدیریت رول (سمت سازمانی)

کنشگرها

مدیر سیستم

توصیف کلی عملکرد

فرم ثبت رول توسط مدیر تکمیل می شود.پس از ثبت رول جدید توسط مدیر ، مدیر می تواند در فرم ثبت رول دسترسی به فرمها از رولهای ثبت شده استفاده کند.

امکان تغییر وضعیت رول تنها برای مدیر مقدور است.

ورودیها

کد رول یا کدسمت سازمانی ، نام رول

شرح

مدیر سیستم

گام 1:تکمیل فرم ثبت رول

گام 2:مشاهده اطلاعات تمام و امکان تغییر وضعیت در صورت لزوم

 

شرایط،استثناهاو خروجی ها

گام 1و2:تکمیل این فرم بر عهده مدیر است.

گام 2: حذف رول در صورت استفاده از این رول جهت دسترسی به فرم امکان پذیر نمی باشد.

شرایط قبل از اجرا

فرد امکان دسترسی به پنل مدیریتی را ندارد

شرایط بعد از اجرا

ثبت اطلاعات مربوط رول

 

 

 

جدول3-2- مورد کاربرد مدیریت رول دسترسی به فرمها

مورد کاربرد مدیریت رول دسترسی به فرمها:

 

نام مورد کاربرد

مدیریت رول دسترسی به فرمها

کنشگرها

مدیر سیستم

توصیف کلی عملکرد

فرم ثبت رول دسترسی به فرمها توسط مدیر تکمیل می شود و برای رول (سمت سازمانی) سطح دسترسی به فرمها تعیین می شود.پس از ثبت کاربر جدید توسط مدیر و تعیین رول مربوطه ، کاربر می تواند پس از ورود به سستم ،از منوها و فرم ها بر اساس رول دسترسی استفاده کند.

امکان تغییر وضعیت رول دسترسی به فرمها تنها برای مدیر مقدور است.

ورودیها

رول (سمت سازمانی) ،فرم،فعال/غیرفعال ،دسترسی اضافه،دسترسی حذف

دسترسی جستجو،دسترسی چاپ،دسترسی گزارشگیری

شرح

مدیر سیستم

گام 1:تکمیل فرم مدیریت رول دسترسی به فرمها

گام 2:تعیین رول دسترسی به فرمها

گام 3:مشاهده اطلاعات تمام رولهای دسترسی به فرمها و امکان تغییر وضعیت در صورت لزوم

شرایط،استثناهاو خروجی ها

گام 1و2و3:تکمیل این فرم بر عهده مدیر است.

گام 2:حذف رول دسترسی به فرم در صورت استفاده از این رول جهت دسترسی برای کاربر امکان پذیر نمی باشد.

شرایط قبل از اجرا

فرد امکان دسترسی به پنل مدیریتی را ندارد

شرایط بعد از اجرا

ثبت اطلاعات مربوط رول دسترسی به فرمها

 

 

 

جدول 3-3- مورد کاربرد مدیریت کاربران

مورد کاربرد مدیریت کاربران:

 

نام مورد کاربرد

مدیریت کاربران

کنشگرها

مدیر سیستم

توصیف کلی عملکرد

فرم ثبت کاربر توسط مدیر تکمیل می شود و برای کاربر جدید رول دسترسی تعیین می شود،کاربر پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور می تواند بر اساس رول دسترسی وارد سیستم شود.

امکان تغییر وضعیت و حذف کاربران تنها برای مدیر مقدور است.

ورودیها

نام و نام خانوادگی ،نام کاربری ،رمز عبور ،رول دسترسی

شرح

مدیر سیستم

گام 1:تکمیل فرم ثبت کاربر

گام 2:تعیین رول دسترسی و اختصاص UsernameوPasswordبه کاربر جدید

گام 3:مشاهده اطلاعات تمام کاربران و امکان تغییر وضعیت و حذف کاربر در صورت لزوم

 

شرایط،استثناهاو خروجی ها

گام 2:تکمیل این فرم بر عهده مدیر است.

شرایط قبل از اجرا

فرد امکان دسترسی به پنل مدیریتی را ندارد

شرایط بعد از اجرا

ثبت اطلاعات مربوط به کاربر جدید و صدور مجوز برای انها

 

 

 

شکل3-1- USECASE  مدیرسیستم

پس از مدیرسیستم به بررسی جداول مورد کاربرد وسپس use case  کاربر ارشد ارشیو اسنادمی پردازیم:

جدول3-4- مورد کاربرد درج اطلاعات پایه

مورد کاربرد درج اطلاعات پایه:

 

نام مورد کاربرد

درج اطلاعات پایه

کنشگرها

کاربر ارشد ارشیو اسناد

توصیف کلی عملکرد

این صفحه برای کاربر ارشیو اسناد قابل مشاهده می باشد وامکان درج و ویرایش اطلاعات پایه وجود دارد.پس از ان اطلاعات درج شده در صورت لزوم در صفحات اطلاعات تکمیلی جهت استفاده به عنوان کلید خارجی قابل مشاهده می باشد.

ورودیها

کد و نام

شرح

کاربر ارشیو اسناد

گام 1:تکمیل فرم اطلاعات پایه

گام 2:مشاهده اطلاعات پایه

گام 3: مشاهده اطلاعات پایه در صفحات اطلاعات تکمیلی جهت درج به عنوان کلید خارجی

شرایط،استثناهاو خروجی ها

گام 1: تکمیل فرم اطلاعات پایه توسط کاربر ارشد ارشیو اسناد

گام 1:خروجی در این گام مشاهده اطلاعات پایه در صفحات اطلاعات تکمیلی است.

گام 2:امکان حذف اطلاعات درج شده امکان پذیر نمی باشد.

شرایط قبل از اجرا

داشتن مجوز دسترسی به فرم و مجوز درج ،ویرایش ،مشاهده

شرایط بعد از اجرا

درج اطلاعات پایه جدید در سیستم

 

 

 

جدول3-5- مورد کاربرد درج اطلاعات تکمیلی

مورد کاربرد درج اطلاعات تکمیلی:

 

نام مورد کاربرد

درج اطلاعات تکمیلی

کنشگرها

کاربر ارشد ارشیو اسناد

توصیف کلی عملکرد

این صفحه برای کاربر ارشیو اسناد قابل مشاهده می باشد وامکان درج و ویرایش ،حذف اطلاعات تکمیلیوجود دارد.پس از ان اطلاعات درج شده در صفحه اطلاعات تکمیلی برای سایر کاربرانی که دسترسی مشاهده دارند قابل مشاهده می باشد.

ورودیها

کد،نام ،تاریخ بازنگری،کد محصول /قطعه،کد مشتری /سازنده ،نوع،ورژن،نوع سند،فایل تصویر ضمیمه،شماره صفحه،توضیحات

شرح

کاربر ارشیو اسناد

سایر کاربران ارشیو اسناد

گام 1:تکمیل فرم اطلاعات تکمیلی

گام 2:مشاهده اطلاعات تکمیلی

گام 3:ویرایش و حذف اطلاعات تکمیلی

گام 4:مشاهده اطلاعات تکمیلیدرج شده در صفحه گزارشات اطلاعات تکمیلی

شرایط،استثناهاو خروجی ها

گام 1: تکمیل فرم اطلاعات تکمیلیتوسط کاربر ارشد ارشیو اسناد

گام 2:امکان حذف و ویرایش اطلاعات توسط کاربر ارشد ارشیو اسناد

گام 3:در صورت ویرایش یک نسخه جدید از اطلاعات ایجاد می شود.

گام 3:در صورت حذف اطلاعات فیلد IsDelete،Falseمی شود تا اطلاعات در فرم بازیابی اسناد مجددا قایل بازیابی باشد.

گام 4:مشاهده اطلاعات تکمیلی ورژن جدید

شرایط قبل از اجرا

داشتن مجوز دسترسی به فرم و مجوز درج ،ویرایش ،مشاهده

شرایط بعد از اجرا

درج اطلاعات تکمیلیجدید در سیستم

 

 

 

جدول3-6- مورد کاربرد بازیابی اطلاعات تکمیلی حذف شده

مورد کاربرد بازیابی اطلاعات تکمیلی حذف شده:

 

نام مورد کاربرد

بازیابی اطلاعات تکمیلی حذف شده

کنشگرها

کاربر ارشد ارشیو اسناد

توصیف کلی عملکرد

این صفحه برای کاربر ارشد ارشیو اسناد قابل مشاهده می باشد وامکان بازیابی اطلاعات تکمیلی حذف شدهوجود دارد.پس از ان اطلاعات بازیابی شده برای سایر کاربرانی که دسترسی مشاهده دارند قابل مشاهده می باشد.

ورودیها

فیلد حذف

شرح

کاربر ارشیو اسناد

سایر کاربران ارشیو اسناد

گام 1:بازیابیاطلاعات تکمیلی

گام 2:مشاهده اطلاعات تکمیلی

گام 3:مشاهده اطلاعات تکمیلی

 

 

شرایط،استثناهاو خروجی ها

گام 1: بازیابیاطلاعات تکمیلیتوسط کاربر ارشد ارشیو اسناد

 

شرایط قبل از اجرا

داشتن مجوز دسترسی به فرم و بازیابیاطلاعات

شرایط بعد از اجرا

بازیابیاطلاعات تکمیلیدر سیستم

 

 

 

                                 شکل3-2- USECASE  کاربر ارشد ارشیو اسناد

پس از کاربر ارشد ارشیوبه بررسی جداول مورد کاربرد وسپس use case  کاربر ارشیو اسنادمی پردازیم:

جدول3-7- مورد کاربرد مشاهده اطلاعات تکمیلی

مورد کاربرد مشاهده اطلاعات تکمیلی:

 

نام مورد کاربرد

مشاهده اطلاعات تکمیلی

کنشگرها

کاربر ارشیو اسناد

توصیف کلی عملکرد

این صفحه برای کلیه کاربران ارشیو اسناد که دسترسی مشاهده دارند قابل مشاهده می باشد.

ورودیها

کد ، نام ،تاریخ بازنگری،کد محصول /قطعه،کد مشتری /سازنده ،نوع،ورژن،نوع سند،فایل تصویر ضمیمه،شماره صفحه،توضیحات

شرح

کاربر ارشیو اسناد

گام 1:مشاهده کلیه اطلاعات تکمیلی

شرایط،استثناهاو خروجی ها

گام 1: مشاهده اطلاعات تکمیلی ورژن جدید

 

شرایط قبل از اجرا

داشتن مجوز دسترسی به فرم

شرایط بعد از اجرا

مشاهده کلیه اطلاعات تکمیلیدر سیستم

 

 

 

شکل3-3- USECASE  کاربر ارشیو اسناد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26