پنج شنبه 31 خرداد 1397 | Thursday 21 st of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-2- معرفی جداول

جداول طراحی شده در این پایگاه داده به شرح زیر می‏باشند که در ادامه به توضیح هر جدول و فیلدهای ان می پردازیم:

EDA_PubRole

 EDA_PubTable

 EDA_PubFrm

EDA_PubFrmRole

 EDA_PubUsers

 EDA_BomObject

 EDA_PubDocType

  EDA_PubCust

 EDA_PubManu

 EDA_ PubCont

  EDA_Fixtures

 EDA_Drawing

 EDA_Gauge

 EDA_Mold

 EDA_Opc

EDA_ProcessSpec

 EDA_Standard

 EDA_ControlPlan

 EDA_PubPicFile

جدول4-1- Table EDA_PubRole

این جدول جهت تعریف رول (سمت سازمانی) طراحی شده است وشامل دو فیلد است که فیلد اول شناسه و کلید اصلی این جدول بوده و فیلد دوم ان نام رول می باشد.

به عنوان مثال:

جدول 4-2- مثالی از جدول رول(سمت سازمانی)


این جدول جهت نگهداری اطلاعات فرمها درنظر گرفته شده و فیلدهای ان به ترتیب شناسه فرم،عنوان فرم،نام‏فرم،شناسه والد فرم می باشند.

جدول 4-4- Table EDA_PubTable

این جدول نیز برای تعریف جداول در نظر گرفته شده و دارای فیلدهای شناسه جدول، نام جدول،شناسه فرم و توضیحات می باشند.

جدول 4-5- EDA_PubFrmRoleTable

جدول مشخصات دسترسی رول به فرمها، شامل شناسه دسترسی رول به فرم،شناسه رول،شناسه جدول،دسترسی دارد/ندارد،دسترسی افزودن، دسترسی ویرایش، دسترسی حذف، دسترسی جستجو، دسترسی چاپ، دسترسی گزارش گیری می باشد.

جدول 4-6- EDA_PubFrmRoleTable

جدول مشخصات کاربران شامل شناسه کاربر،کد کاربری ،نام کاربر،نام خانوادگی،رمز عبور،شناسه رول ، فعال/غیرفعال می باشد.

جداول اطلاعات پایه

جدول 4-7- EDA_BomObjectTable

این جدول مشخصات کالاها را نگهداری می کند،شامل فیلدهای شناسه کالا ، نام کالا ،کد کالا،نوع کالا(محصول /قطعه)،ورژن ،تاریخ بازنگری ،ابعاد،مواد اولیه،وزن ،فعال /غیرفعال می باشد.

جدول 4-8- EDA_PubDocTypeTable

این جدول مشخصات نوع مدرک را نگهداری می کند،دارای دو فیلد شناسه مدرک و نام مدرک می باشد.

جدول 4-9- EDA_PubCustTable

این جدول مشخصات مشتریان را نگهداری می کند،دارای دو فیلد شناسه مشتریان و نام مشتریان می باشد.

جدول 4-10- EDA_PubManuTable

این جدول مشخصات سازندگان را نگهداری می کند،دارای دو فیلد شناسه سازندگان و نام سازندگان می باشد.

 

جدول 4-11- EDA_ PubContTable

این جدول مشخصات پیمانکاران را نگهداری می کند،دارای دو فیلد شناسه پیمانکار و نام پیمانکار می باشد.

جداول اطلاعات تکمیلی:

کلیه جداول اطلاعات تکمیلی دارای دو فیلد IsActive,IsDeleteجهت کنترل حذف و ویرایش اطلاعات می باشند.هنگامی که اطلاعات ویرایش می شود ، مقدار فیلد  IsActive، در ورژن قبلی انFalseودر ورژن جدیدTrue می شود. همچنین، مقدارپیش فرض فیلد IsDelete، False  است و هنگامیکه اطلاعات حذف می شود مقدارانTrue می شود.در صورتیکه اطلاعات حذف شده بازیابی شوند مقدارانTrue می شود.

جدول 4-12 - EDA_FixturesTable

این جدول مشخصات فیکسچرها را نگهداری می کند،دارای فیلدهای شناسه فیکسچرو شناسه کالا، ورژن ،تاریخ بازنگری ،شماره فیکسچر ،نام فیکسچر، ،کلید فعال /غیرفعال ،کلید حذف می باشد.

جدول 4-13 - EDA_DrawingTable

این جدول مشخصات نقشه ها را نگهداری می کند،دارای فیلدهای شناسه نقشه و شناسه کالا، نام نقشه ،کد نقشه ،ویرایش نقشه،ابعاد،ورژن ،تاریخ بازنگری،نوع نقشه،شناسه نقشه مرجع،شناسه مشتری،زبان نقشه ،کلید فعال /غیرفعال ،کلید حذف می باشد.

جدول 4-14 - EDA_GaugeTable

این جدول مشخصات گیج ها را نگهداری می کند،دارای فیلدهای شناسه گیج و شناسه کالا،کد مهندسی، نام گیج ،ورژن ،تاریخ بازنگری ،کد کنترل کیفیت ،نوع گیج ،شناسه سازنده ،کلید فعال /غیرفعال ،کلید حذف می باشد.

جدول 4-15 - EDA_MoldTable

این جدول مشخصات قالب ها را نگهداری می کند، که دارای فیلدهای شناسه قالب ، شناسه کالا، ورژن ،تاریخ بازنگری ،کد قالب ، نام قالب ،نوع قالب،شناسه سازنده ،کلید فعال /غیرفعال ،کلید حذف می باشد

جدول 4-16 - EDA_OpcTable

این جدول مشخصات نمودارفرایند ها را نگهداری می کند،دارای فیلدهای شناسه نمودارفرایند ، شناسه کالا،نوع مدرک،ورژن ،تاریخ بازنگری ،کلید فعال /غیرفعال ،کلید حذف می باشد.

جدول 4-17 - EDA_ProcessSpecTable

این جدول مشخصات مهم فرایند ها را نگهداری می کند و دارای فیلدهای شناسه مشخصات مهم فرایند ، شناسه کالا،نوع مدرک،ورژن ،تاریخ بازنگری ،کلید فعال /غیرفعال ،کلید حذف می باشد.

جدول 4-18 - EDA_StandardTable

این جدول مشخصات استانداردها را نگهداری می کند و دارای فیلدهای شناسه استاندارد ، شناسه کالا،نوع مدرک،ورژن ،تاریخ بازنگری ،نوع استاندارد،زبان استاندارد،نام استاندارد،ویرایش استاندارد،عنوان،توضیحات،کلید فعال /غیرفعال ،کلید حذف می باشد.

جدول 4-19 - EDA_ControlPlanTable

این جدول مشخصات طرح کنترل ها را نگهداری می کند که دارای فیلدهای شناسه طرح کنترل ، شناسه کالا،نوع مدرک،ورژن ،تاریخ بازنگری ،شناسه پیمانکار،رابط اصلی،شناسه استاندارد ،کلید فعال /غیرفعال ،کلید حذف می باشد.

جدول 4-20 - EDA_PubPicFileTable

این جدول فایل های ضمیمه کلیه اسناد را نگهداری می کند،دارای فیلدهای شناسه فایل ، شناسه جدول،شماره صفحه،فایل ضمیمه ،نوع فایل ،شناسه اصلی درهرجدول،توضیحات می باشد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26