جمعه 28 مهر 1396 | Friday 20 th of October 2017 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5-2- امکانات سیستم برای کاربر ارشد

کاربر ارشد پس از ورود به سیستم، می تواند از منوهای اطلاعات پایه و اطلاعات تکمیلی جهت درج اطلاعات استفاده نماید .


شکل 5-8- صفحه درج نوع مدارک

کاربرارشد در این صفحه اطلاعات پایه نوع مدارک را می تواند  درج و یا ویرایش نماید.

شکل 5-9- صفحه اطلاعات مشتریان

کاربرارشد در این صفحه اطلاعات پایه مشتریان را می تواند  درج و یا ویرایش نماید.

شکل 5-10- صفحه اطلاعات سازندگان

کاربرارشد در این صفحه اطلاعات پایه سازندگان را می تواند  درج و یا ویرایش نماید.

شکل 5-11- صفحه اطلاعات پیمانکاران

کاربرارشد در این صفحه اطلاعات پایه پیمانکاران را می تواند  درج و یا ویرایش نماید.

شکل 5-12- صفحه مشخصات کالاها

کاربرارشد در این صفحه اطلاعات پایه کالاها  را می تواند  درج و یا ویرایش نماید.

در کلیه فرمهای اطلاعات پایه و اطلاعات تکمیلی ، با توجه به سطح دسترسی کاربر به فرمها ،کلیدهای جدید ،ویرایش ، ذخیره و حذف  فعال می شوند.


شکل 5-13- صفحه جستجو

می توان در فرم های اطلاعات تکمیلی با استفاده از کلید جستجو که صفحه فوق را نمایش می دهد  اطلاعات پایه لازم را جستجو و انتخاب کرد.


شکل 5-14- صفحه مشخصات فیکسچرها

در این صفحه کاربرارشد اطلاعات تکمیلی مشخصات فیکسچرها، که شامل دو TabControl: اطلاعات و فایل های ضمیمه است را می تواند  درج و یا ویرایش حذف نماید.پس از درج اطلاعات فیکسچر در Tabاول و انتخاب اطلاعات فیکسچر در گرید سمت راست می تواند اطلاعات فایل های ضمیمه مربوطه را در Tabدوم درج نماید و پس از ان اطلاعات فایل های ضمیمه در گرید سمت چپ نمایش داده می شود.با قرار گرفتن بر روی لینک تصویر و کلیک کردن ان فایل ضمیمه نمایش داده می شود.

شکل 5-15- صفحه مشخصات تصویر فیکسچر

شکل 5-16- صفحه مشاهده تصویرفایل ضمیمه فیکسچر

جهت نمایش اطلاعات حذف شده می توان در قسمت بالای گرید ،CheckBoxنمایش اسناد حذف شده را انتخاب کرد. سپس اسناد حذف شده در گرید سمت راست به رنگ قرمز نمایش داده می شوند.پس از ان جهت بازیابی اطلاعات می توان، اطلاعات مورد نظر را در گرید سمت راست انتخاب و کلید حذف/بازیابی را کلیک کرد.سپس ،پیغامی مبنی بر اینکه اطلاعات بازیابی شود نمایش داده می شود و با انتخاب گزینه بلی ،اطلاعات بازیابی می شوند.

شکل 5-17- صفحه مشاهده اطلاعات فیکسچرهای حذف شده


شکل 5-18- صفحه مشخصات نقشه

در این صفحه کاربرارشد اطلاعات تکمیلی مشخصات نقشه که شامل دو TabControl: اطلاعات نقشه و فایل های ضمیمه است را می تواند  درج و یا ویرایش حذف نماید.پس از درج اطلاعات نقشه در Tabاول و انتخاب اطلاعات نقشه در گرید سمت راست می توان اطلاعات فایل های ضمیمه مربوطه را در Tabدوم درج نمود و سپس، از ان اطلاعات فایل های ضمیمه در گرید سمت چپ نمایش داده می شود.با قرار گرفتن بر روی لینک تصویر و کلیک کردن ان، فایل ضمیمه نمایش داده می شود.

شکل 5-19- صفحه مشخصات تصویر نقشه

شکل 5-20- صفحه مشاهده تصویرفایل ضمیمه نقشه

جهت نمایش اطلاعات حذف شده می توان در قسمت بالای گرید ،CheckBoxنمایش اسناد حذف شده را انتخاب و سپس اسناد حذف شده در گرید سمت راست به رنگ قرمز نمایش داده می شوند.پس از ان با انتخاب اطلاعات مورد نظر در گرید سمت راست و زدن کلید حذف/بازیابی ، پیغامی مبنی بر اینکه اطلاعات بازیابی شود نمایش داده می شود و با انتخاب گزینه بلی ،اطلاعات بازیابی می شوند.

شکل 5-21- صفحه مشاهده اطلاعات نقشه های حذف شده

از انجا که کار با فرم های مشخصات گیجها ، قالبها ،نمودار فرایند،مشخصات مهم فرایند ،استانداردها ،طرح کنترل مشابه فرم های مشخصات فیکسچرها و نقشه ها است، برای پرهیز از تکرار، صفحات بدون توضیحات مربوطه نمایش داده شده است.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26