پنج شنبه 2 خرداد 1398 | Thursday 23 rd of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-2- نمودار کلاس

نمودار 2-2 نمودار کلاس سیستم اموزش مجازی است . نمودار کلاس نیز ارتباطات زیر سیستم ها را به خوبی نمایش میدهد.

نمودار کلاس قسمت های مختلف سیستم را جدا میکند و خصوصیات و عملیات هر کدام را در خود نشان میدهد. در نرم افزارهایی که کدهای برنامه نویسی را با استفاده از نرم افزارهای به خصوص از روی نمودارهای UMLایجاد میکنند Objectهای ان زبان مشابهات بسیاری با نمودار کلاس UMLدارد. شناسه های تعریف شده در این نمودار به عنوان متغیرهای اختصاصی ان کلاس در نظر گرفته میشود. البتهبا توجه به اینکه هر شناسه خصوصی ، سراسری و ... باشد متغیرهای کلاس را تعریف میکند. عملیات تعریف شده را نیز به عنوان توابع شی مشخص میکنند.

شکل 2- 2-  نمودارکلاس

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26