دوشنبه 29 دی 1399 | Monday 18 th of January 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-1-پایگاه داده نرم افزار

پایگاه داده نرم افزار دبیرستان high_school  است که شامل شش جدول به شرح زیر میشود.

نام جدول

تعداد فیلدها

عملکرد جدول

tbcourse

8

اطلاعات دروس هر رشته ومقطع

tbfields

5

اطلاعات هر رشته

tbprogram

6

ذخیره سازی برنامه هفتگی

tbselect

4

ذخیره سازی دروس انتخابی دبیر

Tbtime_work

15

ساعات کاری دبیر

teachers

9

اطلاعات کاربر

 

شکل 3-1-نمای پایگاه دادهhigh_school

3-1-2-جدول Tbcuorse:این جدول برای نگهداری اطلاعات دروس هر رشته ومقطع  طراحی شده است ودارای هشت فیلد است که code_c(کد درس) در ان کلید اصلی و code_f(کد رشته) کلید خارجی است.و شامل فیلدهای زیر است:

نام فیلدها

نوع فیلدها

نوع مقداردهی هر فیلد

Code_f

int(2)

کد رشته

Name_f

Varchar(10)

نام رشته

Level_f

Int(2)

مقطع

Code_c

Varchar(4)

کد درس

Name_c

Varchar(100)

نام درس

Tedad_vahed

int(2)

تعداد واحد

Tedad_saat

Int(2)

تعداد ساعت

olaviat

Int(2)

اولویت

 

شکل3-2-نمای جدول tbcourse

3-1-3-جدول Tbfields: در این جدول کلیه  اطلاعات مربوط به رشته  نگهداری می شود،و در ان code_fکلید خارجی است و شامل فیلدهای زیر است:

نام فیلدها

نوع فیلدها

نوع مقداردهی هر فیلد

Code_f

int(2)

کد رشته

Name_f

Varchar(10)

نام رشته

Level_f

Int(2)

مقطع

Year_e

Varchar(10)

سال تحصیلی

Number_e

Int(2)

تعداد کلاس

 

شکل3-3-نمای جدول tbfields

3-1-4-جدول .Tbprogram: جدول اصلی این نرم افزار است که برنامه هفتگی مربوط به هر کلاس در ان ذخیره میشود.

در جدول برنامه هفتگی برای هر زنگ, دو تک زنگ در نظر گرفته میشود.

در هر سلول تک زنگ درس و نام دبیر مربوطه قرار میگیرد که همزمان برای هر سلول دو رکورد در جدول ذخیره میشود؛سلول ها با شماره از هم تفکیک میشوند یعنی برای یک تک زنگ

 اگر id=1باشد codeمقدار کد درس و dcnameنام درس را ذخیره می کند

اگر id=2باشد codeمقدار کد پرسنلی و dcnameنام دبیر را ذخیره می کند

Code_kکه حاوی کد کلاس است از سه قسمت(به ترتیب از چپ)کد رشته و مقطع و شماره کلاس است.که برای کد رشته 1 ریاضی،کد رشته 2 تجربی،کد رشته 3 انسانی در نظر گرفته شده است. مثلا code_k=123یعنی رشته ریاضی ، مقطع دوم وکلاس شماره سه

Codeweakشماره تک زنگ هاست که برای هر روز 6 تک زنگ و برای هفته 36 تک زنگ در نظر گرفته شده است.

این جدول  شامل فیلدهای زیر است:

نام فیلدها

نوع فیلدها

نوع مقداردهی هر فیلد

Code_k

int(4)

کد کلاس

Code

Varchar(4)

کد درس یا کد پرسنلی

id

int(2)

مشخص کننده درس یا دبیر

codeweak

Int(10)

روزهای هفته

Year_e

Varchar(10)

سال تحصیلی

dcname

Varchar(100)

نام درس یا نام دبیر

 

شکل3-4-نمای جدول tbprogram

3-1-5-جدول .Tbselect: این جدول برای نگهداری دروسی که دبیر انتخاب می کند به کار می رود و در ان code_pوcode_cوcode_f  کلید های خارجی هستند و شامل فیلدهای زیر است:

نام فیلدها

نوع فیلدها

نوع مقداردهی هر فیلد

Code_p

Varchar(4)

کد پرسنلی

Year_e

Varchar(10)

سال تحصیلی

Code_c

Varchar(4)

کد درس

Code_f

Int(2)

کد رشته

 

شکل3-5-نمای جدول tbselect

3-1-6- جدول Tbtime_work: در این جدول زمانهایی را که دبیر میخواهد در دبیرستان تدریس کند(ساعات کاری دبیر) ذخیره میکند.

همچنین این جدول توسط مدیر نیز پر میشود .یعنی مدیر میتواند با توجه به برنامه هفتگی ساعات کاری دبیر را تغییر دهد یا ساعاتی را به ان اضافه کند که در این جدول code_pکلید خارجی است.و شامل فیلدهای زیر است:

نام فیلدها

نوع فیلدها

نوع مقداردهی هر فیلد

Code_p

Varchar(4)

کد پرسنلی

Year_e

Varchar(10)

سال تحصیلی

weak

Int(2)

روز های هفته است که به صورت عدد ذخیره میشود.از صفر شروع میشود تا عدد پنج.

Half_time11

Varcher(2)

تک زنگ اول ساعت اول

Half_time12

Varcher(2)

تک زنگ دوم ساعت اول

Half_time21

Varcher(2)

تک زنگ اول ساعت دوم

Half_time22

Varcher(2)

تک زنگ دوم ساعت دوم

Half_time31

Varcher(2)

تک زنگ اول ساعت سوم

Half_time32

Varcher(2)

تک زنگ دوم ساعت سوم

Flag11

Varcher(1)

نشان دهنده پر یا خالی بودن تک زنگ اول ساعت اول

Flag12

Varcher(1)

تک زنگ دوم ساعت اول

Flag21

Varcher(1)

تک زنگ اول ساعت دوم

Flag22

Varcher(1)

تک زنگ دوم ساعت دوم

Flag31

Varcher(1)

تک زنگ اول ساعت سوم

Flag32

Varcher(1)

تک زنگ دوم ساعت سوم

 

شکل3-6-نمای جدول tbtime_work

 

3-1-7- جدول Teachers: مهمترین جدول است که اطلاعات مربوط به کاربران در ان قرار میگیرد.

در این جدول سطح ورود کاربر و userوpass   نیز ذخیره می شود.

Levelسطح دسترسی مدیر و دبیر را مشخص میکند که توسط مدیر تعیین می شود.

Level=2دبیر و   Level=3مدیر است پیش فرض این فیلد صفر است.

Passرمز عبور است که به صورت md5تبدیل و ذخیره میشود ودر صورت فراموشی قابل بازیابی نیست.

 و دارای فیلدهای زیر است:

نام فیلدها

نوع فیلدها

نوع مقداردهی هر فیلد

Code_p

Varchar(4)

کد پرسنلی

fname

Varchar(20)

نام کاربر

lname

Varchar(20)

نام خانوادگی

License_e

Varchar(20)

مدرک تحصیلی

Feilde_e

Varchar(20)

رشته تحصیلی

Time_m

int(3)

ساعت موظفی

level

int(1)

سطح دسترسی

user

Varchar(20)

نام کاربری

pass

Varchar(500)

رمز عبور

 

شکل3-7-نمای جدول teachers

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26