یکشنبه 17 اسفند 1399 | Sunday 7 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-2- جدول pdf

نام ،موضوع وکد مقاله ها دراین جدول قرارمی گیرد.فیلدidبه عنوان کلیداصلی جدول درنظر گرفته شده است.

Column Name

Data Type

Allow Null

id

int

Unchecked

pdf subject

nvarchar(50)

Checked

pdf name

nvarchar(50)

Checked

pdf code

nvarchar(50)

Checked

جدول 3-2-  نمایش فیلدهای جدول pdf

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26