یکشنبه 17 اسفند 1399 | Sunday 7 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-3- جدول film

نام ،موضوع وکد فیلم ها دراین جدول قرارمی گیرد.فیلدidبه عنوان کلیداصلی جدول درنظر گرفته شده است.

Column Name

Data Type

Allow Null

id

int

Unchecked

Film subject

nvarchar(50)

Checked

Film name

nvarchar(50)

Checked

Film code

nvarchar(50)

Checked

جدول 3-3-  نمایش فیلدهای جدول  film

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26