چهارشنبه 13 اسفند 1399 | Wednesday 3 rd of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-4- جدول book

این جدول شامل موضوع، نام وکد کتاب است .فیلدidبه عنوان کلیداصلی جدول در نظر گرفته شده است.

Column Name

Data Type

Allow Null

id

int

Unchecked

subject

nvarchar(50)

Checked

Book name

nvarchar(50)

Checked

Book code

nvarchar(50)

Checked

جدول 3-4-  نمایش فیلدهای جدول book

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26