یکشنبه 17 اسفند 1399 | Sunday 7 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-5 - جدول subject

دراین جدول تمام موضوعاتی که راجع به انها فیلم ،مقاله وکتابی وجود دارد ،قرارمی گیرد. فیلدid به عنوان کلیداصلی جدول درنظر گرفته شده است.

Column Name

Data Type

Allow Null

id

int

Unchecked

subject

nvarchar(50)

Checked

جدول 3-5-  نمایش فیلدهای جدول subject

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26