سه شنبه 12 اسفند 1399 | Tuesday 2 nd of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-6 - جدول bakhsh

ازانجاکه هربخش سایت شامل چند قسمت است برای تفکیک اطلاعات هرقسمت ازاین جدول استفاده می کنیم.کلیداصلی این جدول فیلد idدرنظرگرفته شده است.            

Column Name

Data Type

Allow Null

id

int

Unchecked

bakhsh

nvarchar(50)

Checked

ghesmat

nvarchar(50)

Checked

جدول 3-6-  نمایش فیلدهای جدول bakhsh

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26