سه شنبه 12 اسفند 1399 | Tuesday 2 nd of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-7 - جدول gozide sokhanrani

گزیده سخنرانی ها دراین جدول قراردارد.فیلد idبه عنوان کلیداصلی جدول درنظرگرفته شده است.

Column Name

Data Type

Allow Null

id

int

Unchecked

pdf subject

nvarchar(50)

Checked

pdf name

nvarchar(50)

Checked

pdf code

nvarchar(50)

Checked

جدول 3-7-  نمایش فیلدهای جدول  gozidesokhanrani

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26