چهارشنبه 13 اسفند 1399 | Wednesday 3 rd of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-10- جدول Akhbar

درصفحه اصلی سایت قسمتی برای درج اخبارتعبیه شده است که موضوع ومتن این اخبار دراین جدول ذخیره می شود.فیلد idبه عنوان کلی اصلی این جدول درنظرگرفته شده است.

Column Name

Data Type

Allow Null

id

int

Unchecked

subject

nvarchar(50)

Checked

text

ntext

Checked

جدول 3-10-  نمایش فیلدهای جدول Akhbar

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26