یکشنبه 17 اسفند 1399 | Sunday 7 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-13- جدول dastan

داستان ها براساس جستجویی که روی موضوع انها انجام می گیرد نمایش داده می شوندبنابراین جدولی برای ذخیره متن داستان به همراه موضوع انها در نظرگرفته شده است که کلید اصلی این جدول فیلد idمی باشد.

Column Name

Data Type

Allow Null

id

int

Unchecked

subject

nvarchar(50)

Checked

text

ntext

Checked

جدول 3-13-  نمایش فیلدهای جدول  dastan

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26