سه شنبه 12 اسفند 1399 | Tuesday 2 nd of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-6-2 -پیام های دریافتی

در این صفحه لیس تمام پیام های دریافتی قرارداردکارشناس می تواندمتن هرپیام رامشاهده کند همچنین می تواند با انتخاب  پیام های مورد نظر خود انها را حذف نماید.


شکل 4-13-صفحه پیام های دریافتی

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26