پنج شنبه 23 مرداد 1399 | Thursday 13 th of August 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-2-2 رویکرد بسته بندی (Wrapper)

این رویکرد مجموعه ویژگی را بر اساس دسته بندی کننده انتخاب می کند و این مجموعه را با استفاده از دقت پیش بینی یا میزان خوب بودن خوشه ها امتیازدهی می کند . از نظر محاسباتی
 پر هزینه تر از مدل فیلتر می باشد . این متد از بعضی استراتژی های جستجو مثل
SFS   و SBSاستفاده می کند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26