پنج شنبه 23 مرداد 1399 | Thursday 13 th of August 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-3- Relief-F

این متد به عنوان بسطی بر الگوریتم Relief   برای کار با دیتاست های نویزی ، ناقص و چندکلاسه معرفی شده است . به هر ویژگی یک وزن  "ارتباط "  اختصاص می دهد . به طور تصادفی ، یک نمونه   (R)از بین mنمونه انتخاب می شود و مقادیر ارتباط بر پایه اختلاف بین نمونه های انتخاب شده (R)و نزدیکترین نمونه از کلاسهای مشابه Hو متفاوت M(c)
به روزرسانی می شود.

 به ویژگی که نمونه را از همسایه های کلاس های متفاوت ، متمایز می کند وزن بیشتری اختصاص می دهد . وزن ها بوسیله در نظر گرفتن توزیع میانگین نزدیکترین  M(c)ها ، به روزرسانی
می شوند . توزیع میانگین همچنین در محاسبه احتمال پیشین هر کلاس در نظر گرفته می شود . وزنi  امین ویژگی Xiبه صورت زیر به روز رسانی می شود :


Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26