پنج شنبه 23 مرداد 1399 | Thursday 13 th of August 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2 -1کمترین افزونگی – بیشترین ارتباط ( MRMR)

این متد ویژگی ها را بوسیله کاهش افزونگی بین انها با بیشترین ارتباط انتخاب می کند .  MRMR  از معیار تقابل اطلاعاتی  ( mutual information)به عنوان مقیاس ارتباط برای دیتاست های گسسته استفاده می کند و F-statistic   بین ژنها و متغیر کلاس به عنوان امتیاز امتیاز بیشترین ارتباط برای متغیرهای پیوسته در نظر گرفته می شوند . داده های ژنی از نوع پیوسته هستند . مقدار
  F- testویژگی Xi بوسیله معادله زیر تعیین می شود .

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26