پنج شنبه 23 مرداد 1399 | Thursday 13 th of August 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-3-2 t- Statistic

این متد انتخاب ویژگی ژنی در مسائل 2 کلاسه مشهور است مثلا هر نمونه می تواند هم در کلاس C1و هم در کلاس C2دسته بندی شود. برای هر ویژگی Xi، t-Statisticبوسیله این فرمول محاسبه می شود :

    

جایی که mijمیانگین iامین ویژگی Xiرا برای کلاس Cjمشخص می کند و sijنمایانگر انحراف معیارiامین ویژگی Xiبرای کلاس Cjاست . اندیس کلاس به وسیله jمشخص می شود مثلاj=1 یا   j=2 . بعد از محاسبه مقادیر t-Statisticبرای هر ویژگی ، ما مقادیر را به ترتیب نزولی برای انتخاب مهم ترین ویژگی ها مرتب می کنیم

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26