پنج شنبه 23 مرداد 1399 | Thursday 13 th of August 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-3-2 Information Gain

به طور کلی به عنوان معیار انتخاب صفت در درخت های تصمیم استفاده می شود . برخی از ان به عنوان یک معیار انتخاب ژن استفاده می کنند .بگذارید  C= {Cj}مجموعه کلاسمان باشد  j=1,2,…,L  . برای هر ویژگی  Xi، IG  به این صورت محاسبه می شود :


                                         

IGفقط می تواند روی داده های گسسته به کار رود و از این رو برای ویژگی های عددی
 گسسته سازی قبل از محاسبه
IG  نیاز است . متد گسسته سازی مبتنی بر پراکندگی به طور عمومی برای داده های ژنی استفاده می شود . مشابه با t-Statisticویژگی ها بر پایه مقدار بیشتر IG  انتخاب می شوند.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26