پنج شنبه 23 مرداد 1399 | Thursday 13 th of August 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-5 مفاهیم مرتبط این فصل

انحراف معیار : با محاسبه انحراف معیار ما متوجه می شویم چه مقداری ، مقدار نرمال است و چه مقداری خیلی بزرگ و یا خیلی کوچک است .یعنی مقادیری که به اندازه انحراف معیار از میانگین بزرگترند ، مقادیر خیلی بزرگی دارند و انهایی که به اندازه انحراف معیار از میانگین کوچکترند ، مقادیر خیلی کوچکی دارند . نهایتا زمانی که داده ها از هم پراکنده تر باشند، انحراف معیار مقدار بزرگتری دارد .در متلب به وسیله تابع  std()می توان انحراف معیار را محاسبه کرد .

Outlier: مقادیری هستند که خارج از محدوده مقادیر دیگر قرار می گیرند . وقتی داده
جمع اوری می کنیم ، معمولا مقادیری هم وجود دارد که از گروه اصلی داده ها دورند که به انها Outlier   گفته می شود و به خاطر این مقدار دور افتاده ممکن است نتایج خوبی به دست نیاید . وقتی Outlier ها را حذف می کنیم داده ها دیگر خالص نیست ، پس بدون داشتن دلیل خوبی برای این کار نباید انها را حذف کرد . Outlier  ها بیشترین تاثیر را بر میانگین دارند ، نه بر میانه و مد .

احتمال : در دنیای واقعی ، وقایع نمی تواند به طور قطعی پیش بینی شود . بهترین کاری که
می توانیم انجام دهیم این است که بگوییم این وقایع چقدر محتمل اند که اتفاق بیفتند .
 به طور کلی :

احتمال وقوع یک اتفاق  = تعداد طرقی که ممکن است اتفاق بیفتد   / تعداد کل خروجی ها

احتمال همیشه مقداری بین 0 و 1 دارد. احتمال به ما نمی گویدکه دقیقا چه اتفاقی خواهد افتاد، احتمال فقط یک راهنماست