سه شنبه 21 مرداد 1399 | Tuesday 11 th of August 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-2-1-4 -3 ماشین های بردار پشتیبان غیر خطی فضای ویژگی

مجموعه داده‌هایی که به طور خطی قابل جداسازی هستند با مقداری نویز خوب کار می‌کنند. اما اگر مجموعه داده‌ها خیلی پیچیده باشد، مقدار خطا بسیار افزایش پیدا می‌کند.

شکل زیر را در نظر بگیرید:


شکل3-5 : دو کلاس جداپذیر غیرخطی

این مجموعه‌داده را نمی‌توان به سادگی با یک خط دسته‌بندی کرد. در این موارد از نگاشت به فضایی با ابعاد بالاتر استفاده می‌شود.


شکل3-6 : نگاشت به فضایی با ابعاد بالاتر

ایده‌ی اصلی نگاشت به فضای بالاتر، فضای ویژگی، انتقال xبه فضای بالاتر برای راحتی جداسازی است:

فضای ورودی: فضای x

فضای ویژگی : فضای

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26