پنج شنبه 23 مرداد 1399 | Thursday 13 th of August 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-3 نمونه

در اینجا حاصل اجرای الگوریتم ERGSبر روی دیتاست MLL  ، شرح داده شده است . دیتاست MLLدر بردارنده 72 نمونه از 12562 ژن است . نمونه ها از 3 نوع کم خونی همانطور که در بالا گفته شد تشکیل شده اند .در الگوریتم ERGS، به ژنی که کلاسها را به طور واضحی از هم متمایز کند ، وزن بیشتری اختصاص داده می شود به این معنی که ناحیه اشتراک کمتری دارد . وزن ها از 0 تا 1 هستند . زمانی که با استفاده از این الگوریتم به ژنی با نام '32864_at'وزن 0.90   اختصاص داده شود ، نشان دهنده وزن بالایی برای این ژن است که بیانگر این حقیقت است که بین دونوع کم خونی AMLو ALLبرای ژن '32864_at'ناحیه اشتراکی وجود ندارد . به بیان دیگر ژنمذکور در دسته بندی کم خونی های ALLو AMLهیچ گونه ابهامی ندارد .بنابراین در مثال نشان می دهد که الگوریتم ERGSبه ان ویژگی هایی که در دسته بندی دقیق داده ها کمک می کنند وزن بیشتری اختصاص می دهد . بنابراین یک ویژگی نباید فرایند دسته بندی را با ابهام مواجه کند . ویژگی هایی با وزن بالاتر همچنین مرز تصمیم را در فرایند تصمیم گیری به طور واضحی توصیف می کنند .

شکل 4-1 طرح داده دیتاست MLL  : شماره ژنی '32864_at'

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26