پنج شنبه 3 تیر 1400 | Thursday 24 th of June 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5-2 نتایج پیاده سازی

با استفاده از دیتاست ALL-AML   ، از 7192 ویژگی ، 80 ویژگی را بوسیله متد ERGSبرگزیدم

سپس دسته بندی را با تابع SVMبا کرنل و بدون ان انجام دادم و دقت را اندازه گیری کردم که به شرح ذیل می باشد:

Accuracy

Method

Kernel

94.28

Smo

Linear

82.85

Ls

Linear

94.28

Qp

Linear

80

Smo

Rbf

80

Ls

Rbf

80

Qp

Rbf

97.14

Smo

Polynomial

97.14

Ls

Polynomial

97.14

Qp

Polynomial

جدول 5-1 نتایج پیاده سازی

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26