چهارشنبه 21 آذر 1397 | Wednesday 12 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-6 استاندارد‌ها برای تعیین راهکار‌های عملی برای طراحی دیتا سنتر

راهکارهای عملی برای طراحی و ساختData Center‌ها مخصوصا با توجه به سیستمهای کابل کشی و طراحی شبکه، ایجاد شدهاست. این استاندارد، در دستورالعملهای خود هر دو نوع رسانه فیبر نوری وکابلهای مسی را مد نظر قرار داده است.TIA-942 همچنین مرجعی تعیینکننده برای نیازمندی‌های خاص نواحی خصوصی و عمومیData Center در موردبرنامه‌های کاربردی و دستورالعملهای اجرایی می‌باشد. به طور مثال:

الف- معماری شبکه

ب-طراحی الکتریکی

پ-ذخیره سازی و تهیه نسخه پشتیبان

ت -افزونگی سیستم

ث-امنیت و کنترل دسترسی به شبکه

ج-مدیریت پایگاه داده

چ-میزبانیWeb و برنامه‌های کاربردی

خ-توزیع محتوا

د-کنترل محیط

ر-حفاظت در برابر اتفاقات فیزیکی (طوفان، زلزله، اتش سوزی و...)

مزایایاصلی طراحیData Center مطابق با استانداردTIA-942 شامل نامگذاریاستاندارد قطعات و تجهیزات، اطمینان از کارکرد بدون اشکال و خرابی، حفاظتقوی در برابر اسیب‌های طبیعی یا مصنوع بشری و قابلیت اطمینان، توسعه پذیری ومقیاس پذیری برای مدت طولانی است.
اهداف استانداردTIA-942

هدفمهم این استاندارد، تهیه نیازمندیها و راهنماییهای لازم برای طراحی و نصبData Center و یا اتاق کامپیوتر می‌باشد. این استاندارد مد نظر طراحانی استکه احتیاج به فهم گسترده در مورد طراحیData Center شامل طرح ریزیساختمان، سیستمهای کابل کشی و طراحی شبکه دارند.
مدلData Center منطبق بر استانداردTIA-942

استانداردTIA-942 چهار ناحیه اصلی را درData Center متصور شده است که عبارتند از:
الف-اتاق ورودی

ب-اتاق کامپیوتر شامل نواحی:

ناحیه توزیع اصلی(MDA)

ناحیه توزیع افقی(HAD)

ناحیه توزیع دسته بندی شده(ZDA)

ناحیه توزیع تجهیزات(EDA)

ج-اتاق مخابرات

د-اتاق تجهیزات مکانیکی و الکتریکی

Tier‌های Data Center بر اساس استانداردTIA-942

Data Center‌ها با توجه به استانداردTIA-942 به چهار ‏Tier زیر تقسیم می‌شود:

Tire 1:

اینTier یکTier ساده و بدون تجهیزات پیچیده است.

اینTier فاقد اجزاء افزونه و تجهیزات محافظ در برابر اتش و تجهیزات خنثی کننده می‌باشد.

برای توزیع برق، هوا و ارتباطات شامل مسیرهای اضافی نیست.

تنها از یک دسترسی دهنده، سرویس دریافت می‌کنند.

هر گونه قطع در تجهیزات و مسیرها باعث از کار افتادن کلData Center می‌شود.

توقف برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده دارد.

در یک سال تا 40 ساعتDowntimeدارد.
Tire2:
در این Tier نسبت بهTier یک برای سیستم الکتریکی پشتیبان در نظر گرفته می‌شود.

فقط مسیر توزیع برق و سیستم‌های تهویه و کابل‌های ارتباطی منظور می‌شود.

تنها از یک فراهم کننده دسترسی سرویس دریافت می‌شود.

یک سیستم اطفا حریق و تجهیزات خنثی کننده در اینTier منظور میگردد.

توقف برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده.

Tire3:
کلیه تجهیزات شبکه اعم از مسیر یاب‌ها و سوئیچ‌ها و... دارای پشتیبان هستند.

برای سیستم توزیع برق، تهویه هوا و ارتباطات دو مسیر منظور میگردد یکی فعال و دیگر به عنوان پشتیبان و در حالت عادی غیر فعال

حداکثر از دو فراهم کننده دسترسی، سرویس گرفته می‌شود.

سیستم برق، ژنراتورها وUPS همگی دارای پشتیبان هستند.

سیستم شناسایی و اطفا حریق و پیش خنثی کننده دارد

سیستم ایمنیCCTV دارد

تنها برای فعالیت‌های برنامه ریزی شده متوقف می‌شود 

در یک سال تا 1.6 ساعتDowntimeدارد
Tire4:
کلیه تجهیزات شبکه اعم از مسیر یاب‌ها و سوئیچ‌ها و... دارای پشتیبان هستند.

برای سیستم توزیع برق، تهویه هوا و ارتباطات دو مسیر منظور میگردد هر دو فعال

حداقل از دو فراهم کننده دسترسی، سرویس گرفته می‌شود.

 سیستم برق، ژنراتورها وUPS همگی دارای پشتیبان هستند.

 سیستم شناسایی و اطفا حریق و پیش خنثی کننده دارد.

سیستم ایمنیCCTV دارد.

تنها برای فعالیت‌های برنامه ریزی شده متوقف می‌شود.

در یک سال تا 0.4 ساعتDowntimeدارد.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26