جمعه 6 اردیبهشت 1398 | Friday 26 th of April 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-7 معیارهای طراحی مراکز داده

ایجادمرکز داده به برنامه‌ریزی بسیار دقیق و گسترده نیاز دارد و اهداف مورد نظراز طراحی یک مرکز داده باید واضح باشد تا نیل به ان اهداف امکان پذیر شود.معیارهای طراحی برای هر کدام از سرویس‌های ارایه شده در مرکز داده عبارتنداز:

●قابلیت دسترسی بالا(High Availability)

●توسعه پذیری(Scalability)

●امنیت(Security)  

●قابلیت مدیریت(Manageability)

 تنوعو پیچیدگی نیاز‌های تجاری روز باعث ایجاد رقابت برای ارائه خدمات متناسببه منظور افزایش بازدهی می‌شود. در مرحله اول سازمان‌های فناوری اطلاعاتباید امکان ایجاد یک زیرساخت مرکز داده با این قابلیت را به منظور تعیین یکقالب ساختاری برای محیط‌های متنوع و مختلف را فراهم نمایند.

این توانایی باعث کاهش از هم گسیختگی‌ها، افزایش قابلیت استفاده موثر و اطمینان از عدم وجود احتمال اشتباه شخصی می‌شود.

برایتوسعه استراتژی شبکه در پشتیبانی از اهداف مرکز داده باید پیش‌نیاز‌هایمرکز داده فراهم شود. شبکه مرکز داده یک استراتژی برای ایجاد قابلیت دسترسیبالا، انعطاف پذیری، قیاس پذیری و زیرساخت شبکه امن در مرکز داده و بینمراکز داده پشتیبان می‌باشد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26