سه شنبه 4 تیر 1398 | Tuesday 25 th of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
بخش اول : معرفی جداول

            1 جدول mdlAuth 

 

این جدول متعلق به ماژول احراز هویت میباشد که دارای فیلدهای زیر میباشد .

 1. ID: ای دی ماژول که از نوع Intو بصورت خودافزایشی تعریف گردیده است .  این فیلد کلید اصلی این جدول میباشد .
 2. Name: نام ماژول که از نوع nvarchar(50)(رشته ای یونیکد متغیر با طول حداکثر 50) تعریف شده است .
 3. X: مشخص کننده محل قرارگیری ماژول میباشد که عدد 1 نشان دهنده قرارگیری در قسمت بالای زیر Header، عدد 2 نشان دهنده قرارگیری در سمت چپ صفحه ، عدد 3 نشان دهنده قرارگیری در سمت راست و عدد 4 نشان دهنده قرارگیری در قسمت بالای Footerمیباشد . این فیلد از نوع tinyintمیباشد .
 4. Y  : مشخص کننده ترتیب قرارگیری در یک قسمت میباشد . این فیلد از نوع tinyintمیباشد .
 5. Active: این فیلد نشان دهنده فعال (true) یا غیرفعال (false) بودن ماژول میباشد واز نوع bitمیباشد . 

2  جدول mdlDayLetter

این جدول متعلق به ماژول سخن روز میباشد که دارای فیلدهای زیر است.

 1. ID: ای دی ماژول که از نوع Intو بصورت خودافزایشی تعریف گردیده است .  این فیلد کلید اصلی این جدول میباشد .
 2. Name: نام ماژول که از نوع nvarchar(50)(رشته ای یونیکد متغیر با طول حداکثر 50) تعریف شده است .
 3. X: مشخص کننده محل قرارگیری ماژول میباشد که عدد 1 نشان دهنده قرارگیری در قسمت بالای زیر Header، عدد 2 نشان دهنده قرارگیری در سمت چپ صفحه ، عدد 3 نشان دهنده قرارگیری در سمت راست و عدد 4 نشان دهنده قرارگیری در قسمت بالای Footerمیباشد . این فیلد از نوع tinyintمیباشد .
 4. Y  : مشخص کننده ترتیب قرارگیری در یک قسمت میباشد . این فیلد از نوع tinyintمیباشد .
 5. Active: این فیلد نشان دهنده فعال (true) یا غیرفعال (false) بودن ماژول میباشد واز نوع bitمیباشد . 

3 – جدول mdlSiteReporter

این جدول متعلق به ماژول امار سایت میباشد که دارای فیلدهای زیر است.

 1. ID: ای دی ماژول که از نوع Intو بصورت خودافزایشی تعریف گردیده است .  این فیلد کلید اصلی این جدول میباشد .
 2. Name: نام ماژول که از نوع nvarchar(50)(رشته ای یونیکد متغیر با طول حداکثر 50) تعریف شده است .
 3. X: مشخص کننده محل قرارگیری ماژول میباشد که عدد 1 نشان دهنده قرارگیری در قسمت بالای زیر Header، عدد 2 نشان دهنده قرارگیری در سمت چپ صفحه ، عدد 3 نشان دهنده قرارگیری در سمت راست و عدد 4 نشان دهنده قرارگیری در قسمت بالای Footerمیباشد . این فیلد از نوع tinyintمیباشد .
 4. Y  : مشخص کننده ترتیب قرارگیری در یک قسمت میباشد . این فیلد از نوع tinyintمیباشد .
 5. Active: این فیلد نشان دهنده فعال (true) یا غیرفعال (false) بودن ماژول میباشد واز نوع bitمیباشد .
 6. Options: این فیلد نشان دهنده مواردی است که در ماژول امار سایت نشان داده میشود و از نوع intمیباشد . این موارد شامل بازدید امروز ، بازدید دیروز ، بازدید هفته ، بازدید ماه ، کل بازدیدها ، سیستم عامل و IPمیباشد .

4 - جدول  tblContent

این جدول به منظور ذخیره اطلاعات محتوای هر صفحه مشخص است . همانطور که در شکل بالا مشخص است این جدول شامل 14 فیلد است که به ترتیب ذکر می گردند .

 1. ID: ای دی محتوای هر صفحه که از نوع Intو بصورت خودافزایشی تعریف گردیده است .  این فیلد کلید اصلی این جدول میباشد .
 2. ctID: ای دی جدول tblContentTree(در مورد این جدول بعدا توضیح داده خواهد شد .) این فیلد کلید خارجی است .
 3. Title: عنوان مطلب و از نوع رشته ای متغیر و یونیکد میباشد .
 4. Head: در این سیستم متن به دو قسمت headو contentتقسیم شده که قسمت headان قسمتی است که در صفحه اول سایت نمایش داده میشود و قسمت contentدر ادامه مطلب و در صفحه ای جداگانه می اید این قسمت از نوع رشته ای متغیر و یونیکدو با حداکثر طول 2000 کاراکتر میباشد .
 5. Content: همانطور که در بالا توضیح داده شد ادامه متن است که از نوع متن یونیکد میباشد.
 6. FirstPage: از نوع بیتی بوده و مشخص کننده این است که ایا این متن در صفحه اول نشان داده میشود(True) یا خیر(False)
 7. Rank: نشان دهنده تعداد بازدیدها و از نوع Int
 8. Creator: ای دی نویسنده از نوع Int
 9. Creator Alias: نام مستعار نویسنده مطلب و از نوع رشته ای یونیکد با طول حداکثر 50 میباشد.
 10. Create Time: زمان ایجاد مطلب و از نوع SmallDateTime
 11. Updater: ای دی ویرایشگر متن از نوع Int
 12. Updater Alias: نام مستعار ویرایشگر مطلب و از نوع رشته ای یونیکد با طول حداکثر 50 میباشد.
 13. Last Update: زمان اخرین ویرایش مطلب و از نوع SmallDateTime  
 14. Suspend: ازنوع بیت و مشخص کننده اینکه ایا مطلب تعلیق شده (True) و یا خیر(False)

5 – جدول tblContentTree

این جدول دارای بخشهای تعریف شده مختلف یک سایت میباشد .

 1. ID: ای دی بخش که از نوع Intو بصورت خودافزایشی تعریف گردیده است . این فیلد کلید اصلی این جدول میباشد .
 2. Parent: ای دی پدر بخش
 3. Title: عنوان بخش
 4. Active: فعال یا غیر فعال بودن بخش
 5. Type: نوع بخش

6 – جدول tblDayLetter

این جدول مشخص کننده سخنان مربوط به هر ماژول سخن روز میباشد .

فیلدهای این جدول عبارتند از :

 1. ID: ای دی سخن که از نوع Intو بصورت خودافزایشی تعریف گردیده است . این فیلد کلید اصلی این جدول میباشد .
 2. Parent: ای دی جدول mdlDayLetterکه از نوع intو به صورت خودافزایشی تعریف گردیده است . این فیلد کلید خارجی این جدول میباشد.
 3. Note: متن سخن که از نوع nvarchar(300)تعریف گردیده است .

7 –جدول tblHomePage

این جدول مشخص کننده مواردی است که در صفحه اصلی نمایش داده میشوند. این جدول شامل 2 فیلد به ترتیب زیر میباشد :

 1. ID: ای دی متن که از نوع Intو بصورت خودافزایشی تعریف گردیده است . این فیلد کلید اصلی این جدول میباشد .
 2. Config: متن که از نوع ntextتعریف شده است .

8 –جدول tblMainConfig

جدول تنظیمات اصلی . این جدول شامل 5 ستون میباشد که در زیر شرح داده شده است .

 1. Name: نام سایت و از نوع رشته ای یونیکد متغیر با طول حداکثر 200 کاراکتر میباشد .
 2. Suspend: مقداری بیتی که نشان دهنده فعال(True) یا غیرفعال بودن(False) سایت است .
 3. SuspendNote: متنی که در صورت غیرفعال بودن سایت نمایش داده میشود و از نوع textمیباشد.
 4. SiteDescription: توضیحی در مورد سایت که از نوع رشته ای یونیکد متغیر با طول حداکثر 1000 کاراکتر میباشد.
 5. Keyword: کلمات کلیدی که در جستجوی موتورهای جستجوگر استفاده میشود و از نوع رشته ای یونیکد متغیر با طول حداکثر 1000 کاراکتر میباشد.

9 –جدول tblMenu

این جدول شامل منوهای تعریف شده میباشد .

این جدول 4 فیلد دارد که عبارتند از :

 1. ID: ای دی منو که از نوع Intو بصورت خود افزایشی تعریف گردیده است .این فیلد کلید اصلی این جدول میباشد .
 2. Name: این فیلد نام منو میباشد که بصورت رشته ای یونیکد متغیر با طول حداکثر 50 کاراکتر میباشد .
 3. IsDefault: این فیلد نشان دهنده اینست که کدام منو منوی اصلی برنامه است . این فیلد از نوع bigintمیباشد .
 4. Published: این فیلد مشخص کننده اینست که ایا منو نمایش داده شود یا خیر . این فیلد از نوع bit  است که مقدار Trueیعنی اینکه نمایش داده شود و Falseیعنی اینکه نمایش داده نشود .

10 –جدول tblMenuItem

این جدول شامل زیر منوهای یک منو است . این جدول شامل 7 فیلد میباشد که عبارتند از :

 1. ID: ای دی زیر منو که از نوع Intو بصورت خودافزایشی تعریف گردیده است.این فیلد کلید اصلی این جدول میباشد .
 2. MenuID  : این فیلد ای دی منو از جدول tblMenuمیباشد . این فیلد کلید خارجی این جدول است .
 3. Name: این فیلد نشان دهنده نام زیر منو است که از نوع رشته ای یونیکد متغیر و با طول حداکثر 50 کاراکتر میباشد .
 4. Published: این فیلد مشخص کننده اینست که ایا منو نمایش داده شود یا خیر . این فیلد از نوع bit  است که مقدار Trueیعنی اینکه نمایش داده شود و Falseیعنی اینکه نمایش داده نشود .
 5. ORD: این فیلد نشان دهنده ترتیب زیر منوهای یک منو است و از نوع tinyintمیباشد .
 6. URL: مشخص کننده مسیری است که منو به ان هدایت میکند . اسن فیلد از نوع رشته ای متغیر با طول حداکثر 200 میباشد .
 7. BrowseType: این فیلد نشان دهنده اینست که صفحه ای که به ان لینک داده شده در همان صفحه باز شود(_Self) یا در صفحه جدید(_Blank). این فیلد از نوع رشته ای متغیر با طول حداکثر 20 میباشد.

11 –  جدول tblUser

این جدول متعلق به کاربران سیستم بوده و دارای فیلدهای زیر میباشد .

 1. ID: ای دی کاربرکه از نوع Intو بصورت خودافزایشی تعریف گردیده است.این فیلد کلید اصلی این جدول میباشد .
 2. USR: نام کاربری کاربر که از نوع nvarchar(50)تعریف شده است .
 3. PWD: رمز ورود کاربر که از نوع varchar(50)تعریف شده است . این فیلد با الگوریتمهای hashابتدا کد شده و سپس ذخیره میگردد .
 4. Type: نوع کاربر که از نوع tinyintمیباشد . این فیلد در واقع نشاندهنده رل کاربر میباشد .
 5. Active: این فیلد که از نوع bitمیباشد فعال (true) یا غیرفعال بودن (false) کاربر را نشان میدهد .
 6. CreationTime: این فیلد که از نوع datetimeمیباشد تاریخ و ساعت ساخت کاربر را نگه میدارد .

12 – جدول tblUser_Type

این جدول مشخص کننده مشخصات نوع (در واقع همان رل) نام کاربری بوده و دارای فیلدهای زیر میباشد .

 1. ID: ای دی نوع کاربرکه از نوع Intو بصورت خودافزایشی تعریف گردیده است.این فیلد کلید اصلی این جدول میباشد .
 2. Title: عنوان نوع کاربری که از نوع nvarchar(50)تعریف شده است.
 3. Active: این فیلد که از نوع bitمیباشد فعال (true) یا غیرفعال بودن(false) نوع کاربری را نشان میدهد .

 


 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26