دوشنبه 18 اسفند 1399 | Monday 8 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-1-3-موارد کاربرد

اولین نموداری که در قسمت تحلیل پیاده سازی می گردد، نمودارموردکاربرویابه طورمختصر U.Cمی باشد. همان طور که در نمودار 2-1مشاهده می کنید، نمودار مورد کاربر در قالبی ساده تمامی کارهاووظایفاین سیستم را به طور مختصروساده نمایش میدهد.

عاملهایی که از خارج با سیستم در ارتباط می باشند، مدیر ,کاربرمهمان,مربیان وکاراموزان می باشند.
 


(شکل2-1)نمودارusecaseسایت فنی حرفه ای

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26