دوشنبه 18 اسفند 1399 | Monday 8 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1 -8-جدول list_allostad

 بعداز ثبت مربی در سیستم مربیان که توسط مدیر سایت انجام می شودتمام اطلاعات مربی که درجدول sabtenam_ostadاست ازاین جدول حذف می شود که ازبین متقاضیان عضویت درسیستم مربیان حذف شده ودرجدول لیست تمام اساتیدسازمان ثبت میگردد.درجدولlist_allostad  فیلدidostadبه عنوان کلیداصلی جدول است وکددوره کلید خارجی جدول است که درجدول لیست همه دوره ها به عنوان کلیداصلی بود. (شکل3-8)


(شکل 3-8)نمایش فیلد های جدول  list_allostad

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26