دوشنبه 18 اسفند 1399 | Monday 8 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1 -17- جدول list_allstudent

بعدازثبت کاراموزدرسیستم کاراموزان که توسط مدیر سایت انجام می شود تما م اطلاعات کاراموز که در جدول sabtenam_student  است از این جدول حذف می شود که ازبین متقاضیان عضویت در سیستم کاراموزان حذف شده ودر جدول لیست تمام کاراموزان سازمان ثبت میگردد.درجدول  list_allstudentفیلدidstudent  به عنوان کلیداصلی جدول است و  کددوره کلید خارجی جدول است که در جدول لیست همه دوره ها به عنوان کلیداصلی بود. (شکل3-17)


(شکل 3-17)نمایش فیلد های جدول  list_allstudent

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26