یکشنبه 10 اسفند 1399 | Sunday 28 th of February 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1 -19- جدول massag_student

بعد از عضویت کاراموزن در سیستم شخصی خودکه توسط مدیر سایت انجام می شود اطلاعات مربوط به ارسال پیام کاراموزان در جدول زیر ذخیره می شود. این اطلاعات شامل موضوع ,و متن پیام ,فایل ضمیمه فرستند,و تصویر ان و گیرنده که فیلد idmassagبه عنوان کلید اصلی این جدول است که از نوع AUTO_INCREMENT  است . (شکل3-19)


(شکل 3-19)نمایش فیلد های جدول  massag_student

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26