دوشنبه 18 اسفند 1399 | Monday 8 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2- نرمال سازی

یکی ازاهداف نرمال سازی کاهش افزونگی اطلاعات است. به این معنی که اطلاعات در سراسر سیستم در دسترس باشد، در حالی که تنها یک بار این اطلاعات در پایگاه داده ذخیره شده باشند. همچنین کاهش حجم پایگاه داده با توجه به اهمیت سرعت ان مورد توجه است. 

همانطور که در بخش قبلی مشاهده گردید بانک اطلاعاتی پروژه سایت سازمان فنی حرفه ای شامل 24جدول می باشد. در طراحی هر یک از جدولها سعی براین بوده است که قواعد نرمال سازی رعایت شود به طور مثال کلیه فیلدهای جداول یک جزئی می باشند و هیچ فیلدی از ترکیب دو مورد مختلف تشکیل نشده است (به عنوان نمونه فیلدهای نام ونام خانوادگی از هم مجزا می باشند)  

ارتباط بین جداول:

بحث دیگری که در اینجا مطرح می شود مسئله ارتباط بین جداول می باشد. در این پروژه بین جدول  t1_ alldoreh و جداول  دیگر که در شکل نشان داده شده ارتباط برقرار است  همان طور که مشاهده می کنید  فیلد codedorehکه به عنوان کلید اصلی جدول t1_ alldoreh است به عنوان کلید خارجی برای جداول t2_formsabtenam   ,t4_ list_allstudent ,t9_ sedfile_ostad,t8_ sendalarm_ostad,t5_ newgroup, t3_list_allostad, است.(شکل 3-25)


 (شکل 3-25)ارتباط بین جداول در پروژه سایت فنی حرفه ای

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26