چهارشنبه 1 خرداد 1398 | Wednesday 22 nd of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
مستر پیج : MasterPage.master

این صفحه یک صفحه پایه است که صفحات دیگر از این صفحه ارث بری می کنند.  


usingSystem;

usingSystem.Collections;

usingSystem.Configuration;

usingSystem.Data;

usingSystem.Linq;

usingSystem.Web;

usingSystem.Web.Security;

usingSystem.Web.UI;

usingSystem.Web.UI.WebControls;

usingSystem.Web.UI.WebControls.WebParts;

usingSystem.Web.UI.HtmlControls;

usingSystem.Xml.Linq;

usingSystem.Globalization;

 

publicpartial class MasterPage : System.Web.UI.MasterPage

{

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

    {

        PersianCalendar p = new PersianCalendar();

        Label4.Text=p.GetYear(DateTime.Now).ToString()+"/"+p.GetMonth(DateTime.Now).ToString()+"/"+p.GetDayOfMonth(DateTime.Now).ToString();

        //Label5.Text = DateTime.Now.Hour.ToString() + ":" + DateTime.Now.Minute.ToString();

    }

 

    protected void ImageButton1_Click(object sender, ImageClickEventArgs e)

    {

        Response.Redirect("Search.aspx?m="+CategoryDrop.SelectedValue+"&T="+SearchTxt.Text);

    }

    protected void SafaLogin1_LoggedIn(object sender, EventArgs e)

    {

        if (Roles.IsUserInRole(SafaLogin1.UserName, "Admin"))

            Response.Redirect("~/Admin/Default.aspx");

    }

}

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26