دوشنبه 6 خرداد 1398 | Monday 27 th of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
ثبت نام کاربر: Register.aspx

در این صفحه کاربر می تواند اطلاعات خود را ثبت نماید تا بتواند خرید خود را انجام دهد

publicpartial class Default2 : System.Web.UI.Page

{

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

    {

    }

    protected void SafaCreateUserWizard2_CreatedUser(object sender, EventArgs e)

    {

        Roles.AddUserToRole(SafaCreateUserWizard2.UserName, "User");

        UserNameHidden.Value = SafaCreateUserWizard2.UserName;

        EmailHidden.Value = SafaCreateUserWizard2.Email;

        NewUserDS.Insert();

        Panel1.Visible = false;

    }

    protected void SafaCreateUserWizard2_ContinueButtonClick(object sender, EventArgs e)

    {

        Response.Redirect("default.aspx");

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26