دوشنبه 6 خرداد 1398 | Monday 27 th of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
پروفایل من: UserProfile.aspx

در این قسمت کاربر می تواند اطلاعات شخصی خود را ویرایش نماید و همچنین می تواند از وضعیت خرید خود اگاهی یابد


publicpartial class UserProfile : System.Web.UI.Page

{

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

    {

        UserHiddenField.Value = HttpContext.Current.User.Identity.Name;

        if (HttpContext.Current.User.Identity.IsAuthenticated)

        { MultiView1.ActiveViewIndex = 1; }

        else

            MultiView1.ActiveViewIndex = 0;

    }

    protected void Login1_LoggedIn(object sender, EventArgs e)

    {

        //UserHiddenField.Value = HttpContext.Current.User.Identity.Name;

        MultiView1.ActiveViewIndex = 1;

    }

    protected void LinkButton16_Command(object sender, CommandEventArgs e)

    {

        Response.Redirect("Payment.aspx?str=" + e.CommandArgument.ToString());

    }

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26