دوشنبه 6 خرداد 1398 | Monday 27 th of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
تماس با ما: ContactUs.aspx

 کاربر برای تماس با صنف گلدوزان می تواند از این صفحه استفاده کند


publicpartial class ContactUs : System.Web.UI.Page

{

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

    {

 

    }

    protected void m()

    {

        NameTxt.Text = "";

        PhoneTxt.Text = "";

        EmailTxt.Text = "";

        DetailsTxt.Text = "";

        Label23.Text = "";

    }

    protected void ClearBtn_Click(object sender, EventArgs e)

    {

        m();

    }

    protected void SendBtn_Click(object sender, EventArgs e)

    {

        SqlDataSource2.Insert();

        m();

        Label23.Text = "ارسالبا موفقیت صورت گرفت. بهزودی در صورت نیاز پاسخ لازم توسط مدیر برای شما ارسال خواهد شد.";

    }

}

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26