دوشنبه 6 خرداد 1398 | Monday 27 th of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
محصول برتر: EditBestProduct.aspx

تعیین محصولات برتر از بین محصولات موجود در سایت از این صفحه می باشد

publicpartial class Admin_EditBestProduct : System.Web.UI.Page

{

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

    {

 

    }

    protected void Button3_Click(object sender, EventArgs e)

    {

        GridView1.DataBind();

        Label17.Visible = true;

    }

    protected void LinkButton1_Command(object sender, CommandEventArgs e)

    {

        Session["Pid"] = e.CommandArgument;

        SqlDataSDrop5.Update();

        GridView1.DataBind();

        MultiView1.ActiveViewIndex = 1;

    }

    protected void DropDownList3_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)

    {

        DropDownList4.Enabled = true;

    }

    protected void LinkButton2_Command(object sender, CommandEventArgs e)

    {

        Session["Pid2"] = e.CommandArgument;

        BestSellDS.Update();

        GridView2.DataBind();

    }

    protected void Button4_Click(object sender, EventArgs e)

    {

        MultiView1.ActiveViewIndex = 0;

    }

    protected void Button5_Click(object sender, EventArgs e)

    {

        MultiView1.ActiveViewIndex = 1;

با زدن دکمه محصولات برتر با این صفحه مواجه می شویم

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26