دوشنبه 6 خرداد 1398 | Monday 27 th of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
مدیریت پرداخت

در این قسمت مدیر باید نحوه پرداخت مشتری را تایید یا عدم تایید نماید


تایید پرداخت:PaymentAdmin.aspx

مدیر از طریق این صفحه پرداخت را تایید می کند

publicpartial class Admin_Default3 : System.Web.UI.Page

{

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

    {

 

    }

   

    protected void LinkButton1_Command(object sender, CommandEventArgs e)

    {

        Session["ordernumber"] = e.CommandArgument;

        SqlDataEdit.Update();

        GridView1.DataBind();

    }

    protected void LinkButton2_Command(object sender, CommandEventArgs e)

    {

        Session["ordernumber"] = e.CommandArgument;

        SqlDataEdit0.Update();

        GridView1.DataBind();

    }

  

}

عدم تایید پرداخت:Denied PaymentAdmin.aspx

publicpartial class Admin_Default3 : System.Web.UI.Page

{

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

    {

 

    }

    protected void LinkButton1_Command(object sender, CommandEventArgs e)

    {

        Session["ordernumber"] = e.CommandArgument;

        SqlDataEdit.Update();

        GridView1.DataBind();

    }

    protected void LinkButton2_Command(object sender, CommandEventArgs e)

    {

        Session["ordernumber"] = e.CommandArgument;

        SqlDataEdit.Delete();

        GridView1.DataBind();

    }

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26