دوشنبه 6 خرداد 1398 | Monday 27 th of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
مدیرت ارسال : TrasnferAdmin.aspx

مدیر در این قسمت می تواند  ارسال سفارش مشتری را تایید نماید


publicpartial class Admin_TrasnferAdmin : System.Web.UI.Page

{

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

    {

 

    }

    protected void TransferBtn(object sender, CommandEventArgs e)

    {

        Session["Id"] = e.CommandArgument;

        SqlDataSource1.Update();

        GridView1.DataBind();

    }

}

مدیریت کاربران:UserInfo.aspx

مدیر سیستم در این قسمت می تواند کسانی که در سایت عضو شده اند را بررسی نماید

publicpartial class Admin_UserInfo : System.Web.UI.Page

{

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

    {

 

    }

    protected void DeleteBtn_Command(object sender, CommandEventArgs e)

    {

        Session["UserId"] = e.CommandArgument;

        UserInfoDS.Delete();

    }

    protected void DetailsBtn_Command(object sender, CommandEventArgs e)

    {

        MultiView1.ActiveViewIndex = 1;

        Session["UserName"] = e.CommandArgument;

    }

    protected void ReturnBtn_Click(object sender, ImageClickEventArgs e)

    {

        MultiView1.ActiveViewIndex = 0;

    }

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26