دوشنبه 6 خرداد 1398 | Monday 27 th of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
مدیریت تبلیغات : Advertisement.aspx

مدیر برای حذف و یا اضافه کردن تبلیغات به این قسمت مراجعه می کند

publicpartial class Admin_Advertisement : System.Web.UI.Page

{

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

    {

    }

    protected void EditBtn_Command(object sender, CommandEventArgs e)

    {

        Session["adv"] = e.CommandArgument;

        MultiView1.ActiveViewIndex = 1;

    }

    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)

    {

        SqlDataSource2.Insert();

        String path = Server.MapPath("~/Image/Advertisement/");

        ImageUpload.PostedFile.SaveAs(path + ImageUpload.FileName);

        GridView1.DataBind();

    }

    protected void Button4_Click(object sender, EventArgs e)

    {

        UpdateImageDS.Update();

        String path = Server.MapPath("~/Image/Advertisement/");

        SmallImageUpload.PostedFile.SaveAs(path + SmallImageUpload.FileName);

        GridView1.DataBind();

        MultiView1.ActiveViewIndex = 0;

    }

    protected void Button5_Click(object sender, EventArgs e)

    {

        MultiView1.ActiveViewIndex = 0;

    }

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26