چهارشنبه 5 تیر 1398 | Wednesday 26 th of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
پیوست الف

1 –ثبت فیلم

  Protected Sub LinkButton33_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles LinkButton33.Click

        'Try

        Dim a As String

        Dim info As New Class1

        a = "insert into films (tarikh,name,kargardan,bazigaran,salesakht,keshvar,tedad,pic,tozihat,mozoo) values (@tarikh,@name,@kargardan,@bazigaran,@salesakht,@keshvar,@tedad,@pic,@tozihat,@sublist)"

        cmd = New SqlCommand(a, SqlCon)

        cmd.Parameters.Add("@tarikh", info.tarikh)

        cmd.Parameters.Add("@name", TextBox11.Text)

        If TextBox12.Text = "" Then

            cmd.Parameters.Add("@kargardan", "empty")

        Else

            cmd.Parameters.Add("@kargardan", TextBox12.Text)

        End If

        If TextBox13.Text = "" Then

            cmd.Parameters.Add("@bazigaran", "empty")

        Else

            cmd.Parameters.Add("@bazigaran", TextBox13.Text)

        End If

        If TextBox15.Text = "" Then

            cmd.Parameters.Add("@keshvar", "empty")

        Else

            cmd.Parameters.Add("@keshvar", TextBox15.Text)

        End If

        If TextBox14.Text = "" Then

            cmd.Parameters.Add("@salesakht", "empty")

        Else

            cmd.Parameters.Add("@salesakht", TextBox14.Text)

        End I

        If TextBox17.Text = "" Then

            cmd.Parameters.Add("@pic", "empty")

        Else

            cmd.Parameters.Add("@pic", TextBox17.Text)

        End If

        If TextBox18.Text = "" Then

            cmd.Parameters.Add("@tozihat", "empty")

        Else

            cmd.Parameters.Add("@tozihat", TextBox18.Text)

        End If

        cmd.Parameters.Add("@tedad", TextBox16.Text)

        cmd.Parameters.Add("@sublist", DropDownList1.SelectedValue)

        SqlCon.Open()

        cmd.ExecuteNonQuery()

        SqlCon.Close()

        Label25.Text = "فیلمشما ثبت گردید"

یک فیلم جدید را توسط مدیر سایت در سیستم ثبت می کند.

2 –پاک کردن فرم ثبت فیلم

ProtectedSub LinkButton34_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles LinkButton34.Click

        TextBox12.Text = ""

        TextBox13.Text = ""

        TextBox14.Text = ""

        TextBox15.Text = ""

        TextBox16.Text = ""

        TextBox17.Text = ""

        TextBox18.Text = ""

        Label25.Text = ""

        Label25.Text = ""

فرم پرشده برای ثبت یک فیلم را قبل از ثبت پاک می کند.

3 –ورود کاربر

ProtectedSub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load

        If Session("EmailKarbar") = Nothing Or Session("PasswordKarbar") = Nothing Then

            Response.Redirect("Default.aspx")

        Else

            CodeKarbar = Session("CodeKarbar")

            EmailKarbar = Session("EmailKarbar")

            PasswordKarbar = Session("PasswordKarbar")

        End If

    End Sub

EndClass

اطلاعات ورود کاربر را بررسی می کند.

4 –ویرایش فیلم

ProtectedSub LinkButton32_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles LinkButton32.Click

        Dim a As String = "update films set name=@name,kargardan=@kar,bazigaran=@bazi,tedad=@tedad,tozihat=@tozi,salesakht=@sal,keshvar=@keshvar,mozoo=@sub where code=@id"

        cmd = New SqlCommand(a, SqlCon)

        cmd.Parameters.Add("@name", TextBox2.Text)

        cmd.Parameters.Add("@kar", TextBox3.Text)

        cmd.Parameters.Add("@sub", DropDownList3.SelectedValue)

        cmd.Parameters.Add("@bazi", TextBox4.Text)

        cmd.Parameters.Add("@tedad", TextBox7.Text)

        cmd.Parameters.Add("@tozi", TextBox8.Text)

        cmd.Parameters.Add("@sal", TextBox5.Text)

        cmd.Parameters.Add("@keshvar", TextBox6.Text)

        cmd.Parameters.Add("@id", TextBox1.Text)

        SqlCon.Open()

        cmd.ExecuteNonQuery()

        SqlCon.Close()

        Session("CodeKarbar") = Session("CodeKarbar")

        Session("EmailKarbar") = Session("EmailKarbar")

        Session("PasswordKarbar") = Session("PasswordKarbar")

    End Sub

فرم مربوط به ویرایش فیلم توسط مدیر را ثبت می کند.

5 –نمایش اطلاعات فیلم

ProtectedSub LinkButton33_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles LinkButton33.Click

        Dim sqlstr As String = "select * from films where  code=@id"

        SqlCon.Open()

        cmd = New SqlCommand(sqlstr, SqlCon)

        cmd.Parameters.Add("@id", TextBox1.Text)

        dr = cmd.ExecuteReader

        dr.Read()

        If dr.HasRows Then

            TextBox2.Text = dr("name")

            TextBox3.Text = dr("kargardan")

            TextBox4.Text = dr("bazigaran")

            TextBox5.Text = dr("salesakht")

            TextBox6.Text = dr("keshvar")

            TextBox7.Text = dr("tedad")

            TextBox8.Text = dr("tozihat")

            DropDownList3.Text = dr("mozoo")

        End If

        SqlCon.Close()

        Session("CodeKarbar") = Session("CodeKarbar")

        Session("EmailKarbar") = Session("EmailKarbar")

        Session("PasswordKarbar") = Session("PasswordKarbar")

    End Sub

اطلاعات مربوط به یک فیلم را نمایش می دهد.

6 –حذف یک کاربر

    ProtectedSub LinkButton32_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles LinkButton32.Click

        If TextBox1.Text <> "" Then

            Dim a As String = "delete from karbaran where code=@code"

            SqlCon.Open()

            cmd = New SqlCommand(a, SqlCon)

            cmd.Parameters.AddWithValue("@code", TextBox1.Text)

            cmd.ExecuteNonQuery()

            SqlCon.Close()

            TextBox2.Text = ""

            TextBox3.Text = ""

            TextBox4.Text = ""

            TextBox5.Text = ""

            TextBox6.Text = ""

            TextBox7.Text = ""

            TextBox8.Text = ""

            TextBox9.Text = ""

        End If

        Session("CodeKarbar") = Session("CodeKarbar")

        Session("EmailKarbar") = Session("EmailKarbar")

        Session("PasswordKarbar") = Session("PasswordKarbar")

    End Sub

EndClass

کاربر مورد نظر را توسط مدیر حذف می کند.

7 -  نمایش اطلاعات یک کاربر

ProtectedSub ImageButton1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Web.UI.ImageClickEventArgs) Handles ImageButton1.Click

        Try

            Dim sqlstr As String = "select * from karbaran where  Code=@Code"

            SqlCon.Open()

            cmd = New SqlCommand(sqlstr, SqlCon)

            cmd.Parameters.AddWithValue("@Code", TextBox1.Text)

            dr = cmd.ExecuteReader

            dr.Read()

            If dr.HasRows Then

                TextBox2.Text = dr("name")

                TextBox3.Text = dr("tell")

                TextBox4.Text = dr("mobile")

                TextBox5.Text = dr("adress")

                TextBox6.Text = dr("password")

                TextBox7.Text = dr("tarikh")

                TextBox8.Text = dr("hesab")

                TextBox9.Text = dr("vazeyat")

            End If

            SqlCon.Close()

            Session("CodeKarbar") = Session("CodeKarbar")

            Session("EmailKarbar") = Session("EmailKarbar")

            Session("PasswordKarbar") = Session("PasswordKarbar")

 

        Catch ex As Exception

 

        End Try

    End Sub

اطلاعات مربوط به یک کاربر خاص را نمایش می دهد.

8 –ثبت کاربر جدید

ProtectedSub LinkButton10_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles LinkButton10.Click

        'Try

        Dim TXT As String

        TXT = "Select Code From Karbaran Where Email=N'" & TextBox10.Text & "'"

        cmd = New SqlCommand(TXT, SqlCon)

        If SqlCon.State = ConnectionState.Closed Then SqlCon.Open()

        Dim CodeKarbar As String = cmd.ExecuteScalar()

        SqlCon.Close()

        If CodeKarbar <> Nothing Then

            Label23.Text = "امکانثبت اطلاعات وجود ندارد,ایمیلشما تکراری می باشد"

            Label23.Visible = True

            Exit Sub

        End If

        TXT = "Select Code From Karbaran Where Mobile=N'" & TextBox7.Text & "'"

        cmd = New SqlCommand(TXT, SqlCon)

        If SqlCon.State = ConnectionState.Closed Then SqlCon.Open()

        CodeKarbar = cmd.ExecuteScalar()

        SqlCon.Close()

        If CodeKarbar <> Nothing Then

            Label23.Text = "امکانثبت اطلاعات وجود ندارد, شمارهموبایل شما تکراری می باشد"

            Label23.Visible = True

            Exit Sub

        End If

        Dim info As New Class1

        HiddenField1.Value = 0

        HiddenField2.Value = "بیحساب"

        HiddenField3.Value = info.Tarikh

        SqlDataSource2.Insert()

        TXT = "Select Code From Karbaran Where Email=N'" & TextBox10.Text & "'"

        cmd = New SqlCommand(TXT, SqlCon)

        If SqlCon.State = ConnectionState.Closed Then SqlCon.Open()

        CodeKarbar = cmd.ExecuteScalar()

        SqlCon.Close()

        Label23.Text = " اطلاعاتشما با موفقیت ثبت شد , کدکاربری شما در کلوپ " & CodeKarbar & "  میباشد"

        Label23.Visible = True

        If TextBox12.Text <> Nothing Then

            TXT = "INSERT INTO sabtefish (CodeKarbar, ShomareFish, Mablagh, Tarikh, Zaman, Vazeyat) VALUES (@CodeKarbar, @ShomareFish, @Mablagh, @Tarikh, @Zaman, @Vazeyat)"

            cmd = New SqlCommand(TXT, SqlCon)

            cmd.Parameters.AddWithValue("@CodeKarbar", CodeKarbar)

            cmd.Parameters.AddWithValue("@ShomareFish", TextBox12.Text)

            cmd.Parameters.AddWithValue("@Mablagh", TextBox14.Text)

            cmd.Parameters.AddWithValue("@Tarikh", info.Tarikh)

            cmd.Parameters.AddWithValue("@Zaman", info.Zaman)

            cmd.Parameters.AddWithValue("@Vazeyat", "درحالبررسی")

            If SqlCon.State = ConnectionState.Closed Then SqlCon.Open()

            cmd.ExecuteNonQuery()

            SqlCon.Close()

        End If

        TextBox10.Text = ""

        TextBox11.Text = ""

        TextBox12.Text = ""

        TextBox13.Text = ""

        TextBox14.Text = ""

        TextBox6.Text = ""

        TextBox7.Text = ""

        TextBox8.Text = ""

         End Sub

اطلاعات ثبت شده در فرم عضویت را به عنوان یک کاربر جدید ثبت می کند.

9 –انتخاب بازگشت به صفحه قبل

ProtectedSub LinkButton11_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles LinkButton11.Click

        Response.Redirect("Default.aspx")

    End Sub

EndClass

10 –اعتبار سنجی کاربر هنگام اجاره فیلم

FunctionKarbarMotabarHast(ByVal txtSMS() As String) As Boolean

        Dim Dt As New DataTable

        TXT = "Select * From Karbaran Where Code=N'" & txtSMS(0) & "' AND PassWord=N'" & txtSMS(1) & "'"

        cmd = New SqlCommand(TXT, SqlCon)

        da.SelectCommand = cmd

        da.Fill(Dt)

        If Dt.Rows.Count > 0 Then

            Return True

        Else

            Return False

        End If

    End Function

هنگام اجاره فیلم توسط کاربر ، عضویت کاربر در سایت را مورد بررسی قرار می دهد.

11 –اجاره یک فیلم

    PrivateSub Ejare_Film(ByVal txtSMS() As String)

        If FilmVojoodDarad(txtSMS) Then

            If FilmDakhelClupHast(txtSMS) Then

                If KarbarMojozBeEjareHast(txtSMS) Then

                    TXT = "INSERT INTO EjareFilm (CodeKarbar, CodeFilm, Tarikh, Zaman, Date,Vazeyat) VALUES (@CodeKarbar, @CodeFilm, @Tarikh, @Zaman, @Date,@Vazeyat)"

                    cmd = New SqlCommand(TXT, SqlCon)

                    cmd.Parameters.AddWithValue("@CodeKarbar", txtSMS(0))

                    cmd.Parameters.AddWithValue("@CodeFilm", txtSMS(3))

                    cmd.Parameters.AddWithValue("@Tarikh", info.Tarikh)

                    cmd.Parameters.AddWithValue("@Zaman", info.Zaman)

                    cmd.Parameters.AddWithValue("@Date", Date.Now)

                    cmd.Parameters.AddWithValue("@Vazeyat", 1)

                    If SqlCon.State = ConnectionState.Closed Then SqlCon.Open()

                    cmd.ExecuteNonQuery()

                    SqlCon.Close()

                    SendResult(txtSMS(0), "فیلمبرای شما اجاره داده شد")

            EndSub

EndClass                      

13 –انتخاب و نمایش اطلاعات یک فیلم

  ProtectedSub LinkButton10_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)

        Dim CodeFilm As String = CType(sender, LinkButton).CommandArgument()

        Session("CodeFilm") = CodeFilm

        Session("CodeKarbar") = Session("CodeKarbar")

        Session("EmailKarbar") = Session("EmailKarbar")

        Session("PasswordKarbar") = Session("PasswordKarbar")

        Response.Redirect("showdetails.aspx")

                                                                                                                                         End Sub

فیلم مورد نظر را انتخاب می کند و اطلاعات مربوطه را نمایش می دهد.

14 –انتخاب تصاویر مربوط به یک فیلم

  ProtectedSub ImageButton1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Web.UI.ImageClickEventArgs)

        Dim CodeFilm As String = CType(sender, ImageButton).CommandArgument()

        Session("CodeFilm") = CodeFilm

        Session("CodeKarbar") = Session("CodeKarbar")

        Session("EmailKarbar") = Session("EmailKarbar")

        Session("PasswordKarbar") = Session("PasswordKarbar")

        Response.Redirect("showdetails.aspx")

    End Sub

15 –انتخاب موضوع فیلم ها برای نمایش فیلمهای موجود در ان موضوع

  ProtectedSub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load

        Try

            Dim Mozoo As String

            If Session("Mozoo") = Nothing Then

                Mozoo = "اجتماعی"

            Else

                Mozoo = Session("Mozoo")

            End If

            Dim TXT As String = "SELECT COUNT(Code) AS Tedad FROM Films WHERE  (Mozoo = N'" & Mozoo & "')"

            cmd = New SqlCommand(TXT, SqlCon)

            If SqlCon.State = ConnectionState.Closed Then SqlCon.Open()

            Label37.Text = cmd.ExecuteScalar()

            SqlCon.Close()

        Catch ex As Exception

        End Try

    End Sub

16 –ارسال یک پیام به مدیر سایت

    ProtectedSub LinkButton10_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles LinkButton10.Click

        'Try

        If TextBox1.Text = "" Then

            TextBox1.Text = "لطفامتن خود را وارد نمایید"

        Else

            SqlDataSource3.Insert()

    End Sub

پیام تایپ شده توسط کاربر را برای مدیر سایت ارسال می کند.

17 –نمایش اخبار

ProtectedSub LinkButton9_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)

        Dim CodeKhabar As String = CType(sender, LinkButton).CommandArgument()

        Session("CodeKhabar") = CodeKhabar

        Session("CodeKarbar") = Session("CodeKarbar")

        Session("EmailKarbar") = Session("EmailKarbar")

        Session("PasswordKarbar") = Session("PasswordKarbar")

        Response.Redirect("DisplayKhabar.aspx")

    End Sub

متن اصلی خبر مربوطه را با انتخاب ادامه مطالب نمایش می دهد.

18 –ویرایش پروفایل کاربر

ProtectedSub LinkButton39_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles LinkButton39.Click

        'Try

        Dim sqlstr As String = "update karbaran set Name=@Name,Tell=@Tell,Mobile=@Mobile,Adress=@Adress,Email=@Email where Code=@Code"

        cmd = New SqlCommand(sqlstr, SqlCon)

        cmd.Parameters.AddWithValue("@Name", TextBox9.Text)

        cmd.Parameters.AddWithValue("@Tell", TextBox10.Text)

        cmd.Parameters.AddWithValue("@Mobile", TextBox11.Text)

        cmd.Parameters.AddWithValue("@Adress", TextBox12.Text)

        cmd.Parameters.AddWithValue("@Email", TextBox13.Text)

        cmd.Parameters.AddWithValue("@Code", Session("CodeKarbar"))

        If SqlCon.State = ConnectionState.Closed Then SqlCon.Open()

        MsgBox(cmd.ExecuteNonQuery())

        SqlCon.Close()

        Session("CodeKarbar") = Session("CodeKarbar")

        Session("EmailKarbar") = Session("EmailKarbar")

        Session("PasswordKarbar") = Session("PasswordKarbar")

    End Sub

EndClass

اطلاعات مربوط به یک کاربر را در پروفایل خودش ویرایش می کند.

19 –ویرایش کلمه عبور کاربر

ProtectedSub LinkButton9_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles LinkButton9.Click

        Try

            Session("CodeKarbar") = Session("CodeKarbar")

            Session("EmailKarbar") = Session("EmailKarbar")

            Session("PasswordKarbar") = Session("PasswordKarbar")

            Dim sqlstr As String = "update karbaran set PassWord=@PassWord where Code=@Code"

            cmd = New SqlCommand(sqlstr, SqlCon)

            cmd.Parameters.AddWithValue("@PassWord", TextBox7.Text)

            cmd.Parameters.AddWithValue("@Code", Session("CodeKarbar"))

            If SqlCon.State = ConnectionState.Closed Then SqlCon.Open()

            cmd.ExecuteNonQuery()

            SqlCon.Close()

        Catch ex As Exception

            Label38.Text = "امکانویرایش کلمه عبور نیست,دوبارهسعی کنید"

            Label38.Visible = True

        End Try

    End Sub

کلمه عبور را برای یک کاربر در پروفایل خودش ویرایش می کند.

20 –ورود کاربر

   Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load

        Dim TXT As String

        TXT = "SELECT * FROM Karbaran Where Code=" & Session("CodeKarbar") & " AND PassWord=N'" & Session("PasswordKarbar") & "'"

        cmd = New SqlCommand(TXT, SqlCon)

        If SqlCon.State = ConnectionState.Closed Then SqlCon.Open()

        dr = cmd.ExecuteReader

        dr.Read()

        If dr.HasRows Then

            TextBox9.Text = dr("Name")

            TextBox10.Text = dr("Tell")

            TextBox11.Text = dr("Mobile")

            TextBox12.Text = dr("Adress")

            TextBox13.Text = dr("Email")

        Else

            Response.Redirect("Default.aspx")

        End If

        SqlCon.Close()

    End Sub

اطلاعات امنیتی برای یک کاربر را بررسی کرده و اجازه ورود به صفحه اش را می دهد.

 21 -  ثبت فیش جدید توسط کاربر

ProtectedSub LinkButton9_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles LinkButton9.Click

        Try

            Dim TXT As String

            Dim info As New Class1

            TXT = "INSERT INTO sabtefish (CodeKarbar, ShomareFish, Mablagh, Tarikh, Zaman, Vazeyat) VALUES (@CodeKarbar, @ShomareFish, @Mablagh, @Tarikh, @Zaman, @Vazeyat)"

            cmd = New SqlCommand(TXT, SqlCon)

            cmd.Parameters.AddWithValue("@CodeKarbar", CodeKarbar)

            cmd.Parameters.AddWithValue("@ShomareFish", TextBox6.Text)

            cmd.Parameters.AddWithValue("@Mablagh", TextBox7.Text)

            cmd.Parameters.AddWithValue("@Tarikh", info.Tarikh)

            cmd.Parameters.AddWithValue("@Zaman", info.Zaman)

            cmd.Parameters.AddWithValue("@Vazeyat", "درحالبررسی")

            If SqlCon.State = ConnectionState.Closed Then SqlCon.Open()

            cmd.ExecuteNonQuery()

            SqlCon.Close()

            Session("CodeKarbar") = Session("CodeKarbar")

            Session("EmailKarbar") = Session("EmailKarbar")

            Session("PasswordKarbar") = Session("PasswordKarbar")

            Response.Redirect("usersabtefish.aspx")

        End Try

    End Sub

EndClass

شماره فیش و مبلغ جدید را برای یک کاربر در پروفایلش ثبت می کند.

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26