پنج شنبه 26 تیر 1399 | Thursday 16 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
فیوزبیت ها در AVR

تنظیمات اصلی AVRتوسط فیوزبیت ها  انجام می شود.تعداد ونام فیوزبیت ها در سری های مختلف AVR تقریبا با هم برابر است(با تغییرات جزیی).در این بخش قصد داریم تمام فیوزبیت های موجود در AVR را توضیح دهیم.

جدول زیر تقریبا تمامی فیوزبیت های موجود در AVR را نشان می دهد.توجه داشته باشید که با توجه به نوع میکروکنترلر مورد نظر,ممکن است تعدادی از این فیوزبیت ها دران به کار گرفته شده باشد.

توجه داشته باشید که در فیوزبیت ها "0" به معنی برنامه ریزی شدن و "1" به معنی برنامه ریزی نشدن فیوز بیت است.

فیوز بیت

فیوز بیت

فیوز بیت

فیوز بیت

OCDEN

BODLEVEL

WDTON

S8335C

JTAGEN

BODEN

CKDIV8

S8515C

SPIEN

CKSELO..3

CKOUT

 

EESAVE

CKOPT

SELFPRGEN

 

BOOTSZ0

SUT 0..1

DWEN

 

BOOTSZ1

STU

M103C

 

BOOTRST

RSTDISBL

M161C

 

فیوز بیت OCDEN

این فیوز بیت در صورت برنامه ریزی شدن (OCDEN=0)به همراه فیوز بیت JTAGENبرای سیستم اشکال زدایی داخل مداری استفاده می شود.

فیوز بیت JTAGEN

این فیوز بیت برای فعال کردن رابط JTAGمی باشد و به صورت پیش فرض برنامه ریزی شده است.توجه داشته باشید,در صورت برنامه ریزی شدن این فیوز بیت پایه های پورت JTAG دیگر به عنوان IO معمولی به کار گرفته نمی شود.

فیوز بیت SPIEN

این فیوز بیت برای فعال کردن قابلیت برنامه ریزی از طریق رابط SPI قابل استفاده و در حالت پیش فرض برنامه ریزی شده است.

فیوز بیت EESAVE

در صورت برنامه ریزی شدن این فیوز بیت به هنگام ERASEمیکروکنترلر ,حافظه EEPROMداخلی پاک نمی شود.

فیوز بیت BOOTSZ0,BOOTSZ1

این دو فیوز بیت برای انتخاب مقدار فضای حافظه BOOTمورد استفاده قرار می گیرند.

فیوز بیت BOOTRST

این فیوز بیت برای انتخاب بردار RESETاستفاده می شود و در حالت پیش فرض برنامه ریزی نشده است.

فیوز بیت BOOTLEVEL

این فیوز بیت اگر برنامه ریزی نشده باشد,در صورتی که ولتاژ تغذیه پایه VCCاز مقدار 2.7 ولت کمتر شود,میک

میکروکنترلر در حالت RESET قرار می گیرد و در صورت برنامه ریزی شدن ,میکروکنترلر با ولتاژ کمتر از 4 ولت در حالت RESET قرار می گیرد.توجه داشته باشید که در برخی میکروکنترلر ها مانند ATMega2560به جای این فیوز بیت,فیوز بیت های BODLEVEL0..3   به کار رفته است که سه سطح  ولتاژ ,1.8 ولت,2.7 ولت و 4.3 ولت را برای مقایسه در اختیار کاربر قرار می دهد

فیوز بیت BODEN

این فیوز بیت برای فعال کردن واحد BROWN-OUTاستفاده می شود.

فیوز بیت های   CKSELO..3

این فیوز بیت ها برای انتخاب منبع تولید پالس ساعت استفاده می شود.

فیوز بیت CKOPT

این فیوز بیت برای انتخاب پالس ساعت نوسان ساز استفاده می شود.

فیوز بیت SUT0..1

این دو فیوز بیت  برای تعیین زمان STURTUP به کار برده می شوند.در برخی از میکروکنترلر ها نام این فیوز بیت STU می باشد.

فیوز بیت RSTDISBL

با برنامه ریزی این فیوز بیت پایه RESET خارجی میکرو غیر فعال می شود و دیگر میکرو بازنشانی خارجی نخواهد شد و می توان از ان پایه به عنوان ورودی معمولی استفاده نمود.

توجه داشته باشید در صورت برنامه ریزی این فیوز بیت دیگر نمی توان میکرو را توسط پروگرامر ISPبرنامه ریزی کرد.

فیوز بیت WDTON

با برنامه ریزی این فیوز بیت تایمر نگهبان همیشه روشن می ماند.

فیوز بیت CKDIV8

این فیوز بیت که در برخی از میکروکنترلر ها مانند ATmega162وجود دارد,در صورت برنامه ریزی شدن فرکانس پالس ساعت سیستم را برهشت تقسیم می کند.

فیوز بیت CKOUT

این فیوز بیت در برخی از میکرو کنترلر ها مانند ATmega162  وجود دارد,در صورت برنامه ریزی شدن پالس ساعت را بر روی پایه PORTB.0فعال خواهد کرد و می توان از ان به عنوان پالس ساعت برای دیگر قسمت های مدار استفاده کرد.

فیوز بیت SELFPRGEN

این فیوز بیت که در میکروکنترلرهای ATmega48/88/168وجود دارد,در صورت برنامه ریزی شدن میکرو می تواند به بخش BOOTاز حافظه برنامه رفته و خودش را برنامه ریز ی کند.

فیوز بیت DWEN

با برنامه ریزی این فیوز بیت سیستم اشکال زدایی داخل مداری فعال خواهد شد.

فیوز بیت M103C

این فیوزبیت در میکروکنترلر هایی که دارای شباهت با میکروکنترلر ATmega103هستند وجود دارد و در صورت برنامه ریزی شدن ان میکرو  مشابه ATmega103 فعالیت خواهد کرد.

فیوز بیت S8535C,S8515C,M161C

این فیوز بیت ها مشابه فیوز بیت M103Cمی باشند با این تفاوت که میکروکنترلر به ترتیب مشابه AT90s8535,AT90s8515,ATmega16فعالیت خواهد کرد

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26